Informe 35/2106 - Sindicatura de Comptes

Informe realitzat per la Sindicatura de comptes sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. Exercicis 2014 i 2015.