Informe partits polítics- Tribunal de Cuentas

Informe realitzat pel Tribunal de Cuentas de fiscalització dels estats comptables dels partits polítics i de les aportacions percebudes per les fundacions i associacions vinculades.. Exercici 2013.