Documents

Informe realitzat pel Tribunal de Cuentas de fiscalització dels estats comptables dels partits polítics i de les aportacions percebudes per les fundacions i associacions vinculades.. Exercici 2013.

Informe realitzat per la Sindicatura de comptes sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. Exercicis 2014 i 2015.

Informe realitzat per la Sindicatura de comptes sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. Exercici 2013.

 

Pàgines