Quina és l'aposta municipalista de la CUP?

Municipalisme > Aposta municipalista

Cap a la ruptura democràtica i la independència dels Països Catalans

 • Els municipis són un àmbit clau des del qual estructurar la pressió popular per a la ruptura democràtica i poden ser-ho també per a la canalització d’estratègies desobedients. Són també un àmbit clau per a l’acumulació de forces. Eminentment, són espais des dels quals vincular els diferents territoris de la nació.

 • Així doncs, les Assemblees locals de la CUP treballaran per:

  • Afavorir el procés popular cap a la ruptura democràtica i la independència, donant suport a les iniciatives polítiques i socials favorables al referèndum.

  • Donar el protagonisme al poble, afavorint i donant suport a les entitats locals que siguin favorables a la ruptura democràtica enfront de dinàmiques institucionalistes.

  • Acumular forces en pro d’un referèndum unilateral i per tant desobedient, de manera coherent amb la línia política nacional.

Poder popular i democràcia directa

 • La construcció d’alternatives polítiques, socials i econòmiques al capitalisme han de ser, necessàriament, de base. A més, des de la proximitat i en base a les necessitats concretes de les classes treballadores i populars és més senzill i efectiu lluitar contra l’hegemonia dels valors i les polítiques neoliberals. I és per això que la CUP ha fet sempre, i ha de seguir fent, de la construcció d’eines de poder popular, vinculades i sorgides de la gent, una peça clau de la seva alternativa. L’apoderament popular és la base de l’organització política i el ciment d’una transformació social sòlida.

 • En aquest sentit, les assemblees locals de la CUP treballaran per:

  • Crear eines de poder i organització popular des dels municipis o donar suport actiu a aquelles iniciatives ja existents en aquest sentit: assemblees populars, consells ciutadans i entitats d’autoorganització ciutadana que treballin en alguna línia de la unitat popular.

  • Preparar i presentar una proposta de nou model d’administració local que reapoderi les administracions locals i generi debat i oposició a la proposta de reforma espanyola i del govern de la Generalitat de Catalunya.

Lluita contra l’atur i l’activació econòmica

 • Entre les necessitats més bàsiques i urgents de les classes populars hi ha la lluita contra l’atur i per una economia al servei de les persones, de la majoria. En aquests sentit l’àmbit local i la proximitat són espais idonis per a la generació d’alternatives, tant des de l’àmbit social com des de l’institucional, que contribueixin a forjar alternatives nacionals i internacionals. Els municipis tenen una certa capacitat d’incidència en aquest àmbit i, alhora, hi ha molts agents socials de l’entorn de la Unitat Popular que estan treballant en una línia molt semblant a la nostra: cooperatives, entitats de l’economia social, gent del sindicalisme de base... Tanmateix, cal ampliar la perspectiva a nivell supralocal (comarcal, territorial, regional) per construir alternatives viables per si mateixes i útils per a amplis sectors de població i no només per a petits sectors socials conscienciats.

 • Així doncs cal que les Assembles Locals de la CUP s’impliquin en aquesta tasca:

  • Economia social i solidària i cooperativisme. Cal donar suport a les iniciatives sorgides en aquest àmbit que es plantegin, estratègicament, com a iniciatives que cerquen també crear un model de producció nou.

  • Planificació econòmica local/territorial. Cal encarar la recuperació econòmica en clau popular, no només apuntalant alternatives concretes i molt reduïdes sinó també definint estratègiques econòmiques d’abast més ampli, que en possibilitin la seva incidència i la seva sostenibilitat.

  • Economia pública i remunicipalitzacions. La CUP defensarà un sector públic fort i lluitarà contra les privatitzacions dels serveis bàsics dels ajuntaments fomentant-ne la remunicipalització.

Drets socials, justícia i redistribució davant la crisi

 • L’atac frontal contra el sistema de drets socials que va caracteritzar el migrat estat del benestar és un fet des d’inicis de la “crisi”. I les agressions cada vegada són més brusques i contra drets més i més fonamentals (salut, educació, ajuts socials, etc). Si volem treballar per construir un model alternatiu cal que, mentrestant, aprofitem l’espai local i les eines d’autorganització i institucionals per defensar alguns d’aquests drets més bàsics. És estratègic evitar una degradació encara superior de les condicions de vida de les classes populars, tant per nosaltres mateixos com per afrontar lluites de transformació més profundes.

 • Així doncs, les Assemblees Locals de la CUP es comprometen a treballar en:

  • Suport a les assembles d’aturats i al sindicalisme de base a nivell local. Cal defensar l’autorganització de les persones treballadores, aturades i precàries com a espai de generació d’alternatives, d’apoderament i mobilització.

  • Suport i impuls d’assemblees àmplies pels drets socials com a espais de mobilització de diversos sectors socials.

  • Priorització dels drets socials en la gestió política local i desenvolupament d’alternatives concretes.

  • Defensa del drets de les persones migrades a la nostra nació i garantir els serveis públics universals, sigui quin sigui l’origen de la persona.

  • Crear espais per a treballar una auditoria ciutadana municipal per determinar la part il·legítima del deute per alliberar uns recursos que permetin satisfer les necessitats bàsiques de la majoria de la població.

Feminisme i alliberament de gènere

 • Entenem que vivim en una societat heteropatriarcal basada en l’explotació de les dones a través de la divisió sexual del treball i que perpetua l’opressió d’aquestes amb les institucions socials i polítiques amb què se sustenta: família, matrimoni, església, escola i estat. Les conseqüències d’aquest fet són entre d’altres; la violència de gènere, l’atac constant al dret a decidir sobre el propi cos, la invisibilització de les tasques de cura que produeixen benestar i riquesa entre d’altres.

  Així doncs, les assemblees de la CUP cal que s’impliquin i es comprometin en:

  • Col·lectius feministes i d’alliberament de gènere existents en la vila, poble o ciutat.

  • Impulsar col·lectius locals de qualsevol front de lluita contra el patriarcat.

  • Elaborar les anàlisis i discursos en clau de gènere.

 

Fragment de la ponència política de l'Assemblea Nacional de Cervera (juliol de 2014)

El municipalisme de la CUP

La CUP és una organització política assembleària d'àmbit municipal i d’abast nacional, estesa arreu dels Països Catalans i que treballa per un país independent, socialista, ecològic, territorialment equilibrat i deslligat de les formes de dominació patriarcals.

A través de les seves assemblees locals, la CUP és present actualment a diferents municipis, on hi desenvolupa acció política a dins i a fora de les institucions locals. Malgrat el limitat marge d’acció dels ajuntaments, la CUP treballa sobre les possibilitats de modificar l’actual municipalisme regionalista i bastir un projecte de país basat en els municipis com a espai més proper a les persones.

La CUP treballa a les institucions municipals i supramunicipals per tal de desenvolupar els eixos de la Unitat Popular, tingui o no representació. Aquest treball és actiu, transparent, vocacional i radicalment democràtic, per tal de retornar les institucions polítiques a les classes populars.