Arenys de Munt: La CUP presenta al·legacions contra el Pla Especial de millora Urbana de la UA 15

Nacional

Les al·legacions s’han presentat perquè aquesta modificació va ser aprovada sense tenir en compte les al·legacions que havia presentat un propietari al qual se l’ha […]Les al·legacions s’han presentat perquè aquesta modificació va ser aprovada sense tenir en compte les al·legacions que havia presentat un propietari al qual se l’ha deixat de banda en tot el procés. Malgrat que l’Ajuntament li demana més document a aquest propietari per poder respondre-li les seves al·legacions, tira pel dret i aprova la modificació en el Ple sense tenir-les en consideració. En el document adjunt podreu trobar el detall de les al·legacions.


l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular

a l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb domicili en el propi Ajuntament a efectes de notificacions,

EXPOSA,

Vist que en data 24 de juliol del 2008 va ser presentat per a la seva aprovació en el Ple d’aquest

Consistori l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial de Millora Urbana de la UA 15 ‘Rial

Bellsolell’.

Vist que va ser aprovat per majoria del Ple d’aquest Consistori.

Vist que el meu vot va ser contrari a aquesta aprovació.

Vist que en data 5 de juny del 2008, dins dels terminis d’exposició pública de l’aprovació inicial d’aquesta

modificació, s’ha presentat al—legacions, en les que manifesten que, dins d’aquesta Unitat d’Actuació,

disposen d’una petita propietat i que aquesta propietat no s’ha tingut en compte per part d’aquest

Ajuntament a l’hora de fer les distribucions de les propietats,

Vist que en data 17 de juny, registre de sortida número 1618, s’informa a la interessada que per poder

tenir en consideració les al—legacions presentades cal que presenti escriptura de propietat i plànol signat

per tècnic competent i ajustat a les dades de registre i per tant no es resolen,

Vist que en aquesta resposta no es determina el termini màxim que disposa la interessada per presentar

la documentació requerida,

Vist que en data 24 de juliol del 2008 es presenta a Ple aquesta aprovació definitiva de la modificació del

Pla Especial de Millora Urbana de la UA 15 ‘Rial Bellsolell’, sense resoldre les al—legacions presentades

per uns del propietaris i sense informar-los de la denegació d’aquestes al—legacions,

presenta les següents

AL—LEGACIONS,

1. Considerem que les al—legacions presentades no han estat resoltes.

2. Considerem que la resolució de notificació a la part interessada perquè presenti els documents

requerits té un defecte de forma, ja que no determina el termini màxim per poder-los presentar, fet

que genera indefensió als al—legants.

3. Des de l’Ajuntament no s’ha realitzat cap actuació per comprovar la titularitat de la propietat a la que

es refereixen les al—legants,

4. Que en el cas de ser certa l’al—legació presentada pels al—legants i tinguessin una part de propietat en

aquesta Unitat d’Actuació, s’invalidaria tot el procés realitzat fins a la data ja que no se’ls ha tingut en

compte a l’hora de fer la distribució de les propietats

2

Per tot el que s’ha exposat,

SOL—LICITO

que es tinguin per presentades aquestes al—legacions en temps i forma i conseqüentment s’acordi:

Primer.

Marcar un termini perquè els al—legants puguin presentar la documentació requerida per aquest

Ajuntament.

Segon.

No efectuar cap aprovació de la Modificació del Pla Especial de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació

número 15 ‘ Rial Bellsolell’, fins a haver resolt convenientment les al—legacions presentades per aquests

veïns.

Tercer.

Revocar per un defecte de forma l’aprovació que es va efectuar en el Ple del 24 de juliol del 2008.

Quart.

Tornar a presentar a Ple per a la seva aprovació definitiva la modificació del Pla Especial de Millora

Urbana de la Unitat d’Actuació número 15 ‘Rial Bellsolell’, tenint resolta l’al—legació presentada.

Arenys de Munt, 22 de setembre del 2008

29 de setembre de 2008