Berga: La CUP diu «no» als pressupostos

Nacional

La Candidatura d'Unitat Popular de Berga rebutja el pressupostos municipals de Berga després dels incomptables incompliments de l'equip de govern. Aquesta va ser la nostra […]La Candidatura d'Unitat Popular de Berga rebutja el pressupostos municipals de Berga després dels incomptables incompliments de l'equip de govern.


Aquesta va ser la nostra intervenció al Ple municipal d'ahir:


Pel que fa als ingressos:


La progressió de l’IBI des de l’any 2008 és la següent: any 2008 (3’2M

d’€), any 2009 (3’1M) i l’any 2010 (3’1M). Evidentment això suposa que

l’acord de Ple pel qual es penalitzava en un 50% els habitatges

desocupats que no estiguessin a la borsa de lloguer queda totalment en

paper mullat, ens pot explicar per quin motiu es congela aquesta

partida respecte a l’any passat?


Darrerament ja li havíem advertit que els acords de ple estan per

complir-se, i ens trobem novament davant d’un altre incompliment per

part de l’equip de govern.

Pel que fa a l’ICIO (impost construccions i obres) observem com es

produeix una estimació a la baixa respecte a les previsions d’ingressos

de l’any 2009 de gairebé un 50%. Passem de 250.000 euros a 135.000….cal

reconèixer que parlem d’una xifra realista, no com vostè afirmava

literalment en el seu informe del Pla de Sanejament “s’espera per l’any

2010 un lleuger increment de l’ICIO degut al començament de la

recuperació del mercat immobiliari”. Nosaltres ja vam avisar d’aquesta

falsa previsió, tot i que llavors la resta de formacions van mirar cap

a una altra banda.


Pel que fa a les despeses:


Respecte al Capítol 1, el de personal, hi ha un augment de gairebé un 1%

per l’increment del sou dels treballadors (0’3%) i pels efectes

derivats de la regularització de llocs de treball.

Ens agradaria saber quins criteris s’han seguit a l’hora de fer la

modificació i reestructuració de la plantilla?


Nosaltres el que demanàvem era un catàleg de llocs de treball on

s’especifiqués quina havia de ser l’ordenació de RRHH més eficient pel

nostre Ajuntament. Aquests tipus de feina requereixen la intervenció

d’algun organisme extern, aliè per actuar amb uns principis bàsics en

aquest tipus de qüestions com són els d’objectivitat i d’eficàcia.

Aquest estudi i aquest proposta, doncs, no ens garanteix que ni el

nombre de funcionaris, ni les tasques encomanades (s’especifica a quins

serveis aniran dirigits però no hi ha cap motivació que ho justifiqui)

siguin les adequades pels interessos de l’Ajuntament.


Per altra banda, cal dir que en tot allò referent a la regularització,

normalització i estabilitat laboral del personal al servei d’aquest

Ajuntament ens trobaran al seu costat, però amb les argumentacions,

motivacions i estudis previs necessaris al respecte.

Pel que fa al Capítol Segon (el de compres de bens corrents i serveis)

si fem la comparativa veiem que únicament es produeix una disminució del

0’8 % respecte a l’any passat.


Si tenim en compte la situació econòmica de la Corporació aquesta xifra

la trobem totalment insuficient… és l’hora estrènyer el cinturó, i un

cop més, segons el pressupost, no ho estan fent.


A més voldríem apuntar que conceptes que l’any passat es trobaven en

aquest Capítol s’han derivat al Capítol VI, el d’inversions, fet que

encara relativitza més aquesta pobra disminució del 0’8%.

Per exemple, 2 partides com “parcs i jardins” i “conservació de la via

pública” van suposar l’any passat un cost de de 250.000, en canvi

aquestes 2 partides, que també es repeteixen en l’ordinari d’aquest any,

més una inversió al Capítol sisé anomenada “manteniment de la Via

Pública i Parcs” sumen 270.000 euros…en definitiva 20.000 euros de més

que es podrien haver assumit al Capítol Segon, i no carregar amb 60.000

euros més el deute de l’Ajuntament.


Al capítol 3, referent a les despeses financeres, es produeix un augment

de més del 30%, gairebé 60.000 euros de més respecte a l’any passat. La

partida que assumeix aquesta diferència és bàsicament la dels

interessos dels prèstecs que té concertats l’Ajuntament. Aquest tema

està totalment relacionat amb el Pla de Sanejament aprovat a l’octubre.

En aquell moment ja ens vam adonar que la paraula sanejar l’enteníem

diferents que vostés… per nosaltres sanejar és descarregar, deure menys…

per vostés veiem que sanejar és, com s’està demostrant, engreixar els

beneficis dels bancs.


Pel que fa al Capítol Sisé el temps ens està demostrant que el que

apareix en aquest Capítol no és cap de garantia que s’acabi finalment

executant. I en aquest punt volem posar l’exemple del Wifi, Guifi o com

vulguin dir al que vam acordar… garantir l’accés universal de la

ciutadania a les Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions.

Dos anys fa que el tenim pressupostat, dos anys esperant els ciutadans

de Berga aviam que farà CiU amb aquest projecte que entenem que ja forma

part de la seva propera campanya electoral.


Parlant d’incompliments. No veiem enlloc cap partida social destinada a

subvencionar les rendes més baixes, qüestió que va ser aprovada als

passats plens del novembre i del desembre a iniciativa de la nostra

Candidatura. Per nosaltres aquesta qüestió era importantíssima ja que

comportava la garantia d’ajudar a aquelles famílies que per criteris

exclussivament de renda tinguessin dificultats per pagar alguns impostos

o taxes, o no poguessin accedir a diversos equipaments municipals,

mitjançant les bonificacions previstes en quantitats que oscil.laven

entre un 25 i un 75% del cost total de l’impost, la taxa o el servei en

funció, com ja hem dit, de la renda familiar. Per cert, també observem

una congelació absoluta respecte a l’any passat pel que fa a les

inversions socials tan necessàries en una conjuntura econòmica com

l’actual. (s’augmenta en 60.000 €, però s’afegeix en aquestes partides

la quota a la Seguretat Social dels personal de Serveis Socials, que

ascendeix casualment també a 60.000€).


Per altra banda, cal apuntar també que estem aprovant els pressupostos a

l’abril. Un dels motius pels quals vam aprovar els pressupostos de fa 2

anys era precisament el compromís adquirit per l’equip de govern

d’aprovar els pressupostos a principis d’any, per no caure en el parany

dels fets consumats. Bé, els pressupostos l’any passat els vam votar al

març, aquest any a l’abril… és evident doncs que la tendència és

totalment antagònica al que nosaltres demanàvem i CiU es va comprometre a

realitzar.


En definitiva, per tots aquests motius que acabem d’exposar i per la

pèrdua absoluta de credibilitat en matèria econòmica respecte a l’equip

de govern (només cal comprovar l’evolució del deute de l’ajuntament en

el darrer exercici) el nostre vot serà negatiu.

11 d'abril de 2010