Berga: Què ha passat a l’Avinguda Onze de Setembre, 31?

Nacional

En relació a l'edifici que s'està construïnt al número 31 de l'Avinguda Onze de Setembre, des de la CUP vam recollir les demandes del veïnat […]En relació a

l'edifici que s'està construïnt al número 31 de

l'Avinguda Onze de Setembre, des de la CUP vam recollir les demandes

del veïnat i vam iniciar una tasca d'investigació de com

ha evolucionat el procés de requalificació i

construcció d'aquest edifici, conscients des d'un primer

moment que no hi havien raons tècniques que avalessin aquesta

construcció. Aquests són els fets fins ara demostrables

amb proves:


El POUM aprovat

definitivament el 2005, en substitució del POUM de 1986,

preveia una requalificació de l'illa de cases a la qual

pertany l'esmentat solar (l'únic pendent de ser construït)
.

En aquest sentit, s'augmentava el volum d'edificació tant

d'alçada com de perímetre de tots els edificis de

l'illa. Uns edificis que fins aquell moment havien d'estar separats 3

metres de la vorera i dos metres de l'edifici veí passaven a

tenir permís per a construïr arran de vorera i dels

edificis veïns. Evidentment, a la pràctica, això

només afectava al solar que mancava per a construïr, a no

ser que algú volgués enderrocar la seva casa i

aixecar-ne una de nova. L'efecte actual és que enmig

d'edificacions baixes s'alça un edifici enclastat literalment

a balcons i finestres dels edificis veïns, sumint-los en alguns

casos en la foscor.


Aquesta requalificació

no va ser fruit de cap alegació presentada per cap particular.

Hem repassat minuciosament totes les alegacions i no n'hi figura cap

que afecti aquesta illa de cases. Per tant, ens trobem davant una

requalificació feta per iniciativa dels propis redactors del

POUM
. Davant aquest fet, se'ns ha insinuat des d'alguns sectors

que el que va passar és que algú es va equivocar. En

tot cas, des de la CUP exigim a l'equip de govern una investigació

interna que porti a aclarir qui va ser la persona o persones que van

requalificar aquell sector. En tot cas cal determinar si va ser un

error o bé es van seguir instruccions d'algú amb càrrec

superior. En el cas que fos un error, demanem que s'adoptin les

mesures disciplinàries previstes en cas de negligència.

Si es tractés d'instruccions d'un superior amb càrrec

polític, exigim que aquesta persona doni les explicacions

pertinents.


Aquesta requalificació

no va rebre cap alegació en contra per absolut desconeixement

del veïnat, ja que en una zona que en el seu 90% ja està

construïda, genera poca preocupació l'elaboració

d'un POUM que, per lògica, ha de seguir els paràmetres

d'allò ja construït. D'altra banda, cal remarcar que

l'aleshores oposició no va estar a l'alçada de les

circumstàncies i es van deixar marcar aquest gol davant dels

seus nassos.


Un cop requalificada la

zona s'entra a l'ajuntament un projecte de construcció d'un

edifici en l'únic solar lliure. Aquest projecte és

presentat per Promocions Joan Grau, i compta com a arquitecte amb un

dels arquitectes habituals d'aquesta promotora: Josep Xoy, aleshores

tinent d'alcalde de la ciutat
. Si continuem creient que es

tractava d'un simple error en l'elaboració del POUM, el tinent

d'alcalde de la ciutat se n'havia d'haver adonat en el moment en què

se li encarrega un projecte del qual no cal ser un expert (en tot

cas, ell ho és com a arquitecte) per a veure l'impacte

urbanístic d'aquest. En tot cas, des de la CUP acusem Josep

Xoy de no haver advertit l'equip de govern de l'efecte del POUM sobre

aquell terreny. Això, sempre i quan prenguem la hipòtesi

més benevolent, la que diu que tot va ser fruit d'una errada.


Aquest projecte, però,

havia de ser aprovat per l'alcalde de la ciutat. Posteriorment, Ramon

Camps va afirmar que desconeixia totalment les conseqüències

d'aquest projecte
, però l'informe tècnic realitzat

per l'arquitecte municipal, i que acompanyava el decret que Ramon

Camps va signar (Decret 202/2006 de 29 de maig de 2006), adverteix

literalment que “el tècnic que subscriu informa de la

possibilitat d'una errònia normativa urbanística

aplicable a aquest solar (Edificació en línia de

façana) única en tot el carrer”
. Tot i així,

l'informe havia de ser forçosament favorable ja que s'adaptava

legalment al POUM de 2005. Davant d'això nosaltres plantegem,

sempre de forma benevolent, tres hipòtesis:


a) L'alcalde va llegir

l'informe, va demanar de veu explicacions i algú li va

informar que no passava res. En aquest cas exigim saber qui va

malinformar l'alcalde.


b)L'alcalde va signar el

decret sense llegir-se l'informe. En aquest cas exigim explicacions

sobre si això era una pràctica generalitzada o no.


c) L'alcalde era

conscient de l'efecte de l'obra sobre les cases del voltant i, tot i

així, va decidir donar llum verda al permís d'obres.


Tot i així,

considerem falses les afirmacions (a no ser que no es llegís

l'informe) de dir que ell no en sabia res.


Finalment, l'obra

s'inicia, de forma visible almenys, durant l'època de la

campanya electoral. A partir del 28 de maig de 2007 es produeix un

canvi polític a la ciutat, i les forces polítiques que

havíem expressat el nostre suport als veïns (CiU i CUP),

tenim una majoria al consistori. Automàticament, l'obra de

l'Avinguda Onze de Setembre inicia una frenètica activitat

constructora (dissabtes inclosos) que li permet que, a agost de 2007,

l'estructura de l'edifici estigui pràcticament acabada. Sobta

comprovar com aquesta va ser l'única obra de la qual tenim

constància que va accelerar els treballs de construcció

just després del canvi polític a la ciutat. Seguint amb

els pensaments benevolents podríem arribar a pensar que

simplement tenien els terminis de lliurament molt ajustats, però

essent objectius també sabem que com més part

construïda més alt era el preu de l'indemnització

que l'ajuntament havia de pagar si volia aturar les obres.


Per tot plegat des de la

CUP creiem que la solució més viable a dia d'avui és

la permuta proposada per l'actual alcalde. Tot i així, creiem

que ha de ser una permuta raonable, ja que no pot ser que el

promotor, que com a mínim i essent benevolents s'ha aprofitat

d'una errada de l'ajuntament, encara hi guanyi més. Cal, però,

la pressió social necessària per tal d'aconseguir

aquesta solució. Des de la CUP emplacem a l'equip de govern a

treballar en aquesta línia i ens reafirmem en el compromís

de sumar els nostres vots al Ple per tal de tirar-ho endavant.


D'altra banda, a la CUP

no ens tremolarà el pols a l'hora d'anar fins al fons de les

responsabilitats. Tot l'exposat anteriorment és tot el que

podem demostrar, però és evident que qualsevol que hi

vulgui veure hi veurà més enllà.

15 d'agost de 2007