Bescanó: La CUP denúncia a l’Ajuntament i al Departament de Medi Ambient

Nacional

El passat 8 de març alguns membres de la CUP de Bescanó van visitar una finca de Vilanna on s'havien realitzat prospeccions. Aquestes prospeccions tenen […]El

passat 8 de març alguns membres de la CUP de Bescanó van visitar una

finca de Vilanna on s'havien realitzat prospeccions. Aquestes

prospeccions tenen com a finalitat l'analisi del sòl on s'haurà de

construir la central transformadora. Malgrat s'intenti amagar que les obres ja s'han

iniciat els fets són una evidència: restes de les prospeccions

escampades pel bosc, nous accessos oberts, forats al sòl….


El que és més preocupant és veure com aquests

treballs s'han realitzat d'una forma completament descuidada amb

l'entorn deixant brossa al bosc i deixant les restes de vegetació sense

recollir amb el consegüent risc d'incendi.


Davant aquests fets em decidit denúnciar aquests fets a l'Ajuntament de

Bescanó i al Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal que

s'investigui la legalitat d'aquests treballs i s'obligi als

responsables a netejar l'entorn.


El contingut de les denúncies és el següent:


A L’ATENCIÓ DE L’ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE

BESCANÓ


………………………., major d’edat, amb DNI

núm. ……………., amb domicili a efectes de notificacions a 17162 BESCANÓ,

C/ …………………………, en nom i representació de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE BESCANÓ, davant

l’Ajuntament comparec i com millor procedeixi,
MANIFESTO:
PRIMER.-

Que s’ha observat que s’estan realitzant

diversos treballs de prospecció del terreny a la finca …….., situada a

Vilanna, amb el conseqüent moviment de diferents vehicles industrials.
SEGON.- Que per tal de

facilitar el trànsit de vehicles i persones per aquest indret, les referides prospeccions

han anat acompanyades d’una tala d’arbres, desbrossament de matolls i obertura

de camins.


TERCER.- Que aquests treballs

s’han realitzat d’una forma totalment descuidada i poc respectuosa amb l’entorn

natural de l’indret.
QUART.- Vist que s’ha detectat una acumulació de brossa,

així com restes de deixalles sòlides, a saber, les caixes on es dipositaven les

mostres del terreny, actualment es troben escapades pel bosc, deixant els

terrenys en deficient estat de conservació, salubritat i higiene.
CINQUÈ.- Vist que d’acord amb l’establert al Decret

Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei

d’urbanisme i al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el

reglament de la llei d’urbanisme, els

propietaris de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de

complir, entre d’altres, els deures de conservació.
SISÈ.- Vistes les fotografies que s’annexen al present

escrit i vist que no existeix, per part de l’Ajuntament de Bescanó, cap tipus

d’autorització administrativa per a realitzar treballs en la zona esmentada.
En

virtut de l’exposat,
SOL·LICITO:
Que tenint

per presentat el present escrit, l’admeti i juntament amb els documents que

s’hi annexen, CONFIRMI si l’Ajuntament

de Bescanó ha atorgat algun tipus d’autorització administrativa per a realitzar

treballs en aquest indret, INVESTIGUI
amb quina finalitat

s’han realitzat aquestes prospeccions i confirmi si estan relacionades amb la

construcció de la MAT

i la central transformadora projectada en aquest indret, ESTUDIÏ la possibilitat d’obrir un expedient administratiu a

l’empresa que ha realitzat aquests treballs i OBLIGUI a l’empresa que ha realitzat les prospeccions a efectuar

els treballs de neteja necessaris per tal de mantenir els terrenys nets i

controlats i tornar l’indret en la seva situació originària, per tal d’evitar possibles

incendis.


………………….


Bescanó,

13 de març de 2008

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE


………………………., major d’edat, amb DNI

núm. ……………., amb domicili a efectes de notificacions a 17162 BESCANÓ,

C/ …………………………, en nom i representació de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE BESCANÓ, davant

l’Ajuntament comparec i com millor procedeixi,
MANIFESTO:
PRIMER.-

Que s’ha observat que s’estan realitzant

diversos treballs de prospecció del terreny a la finca …….., situada a

Vilanna, amb el conseqüent moviment de diferents vehicles industrials.
SEGON.- Que per tal de

facilitar el trànsit de vehicles i persones per aquest indret, les referides

prospeccions han anat acompanyades d’una tala d’arbres, desbrossament de

matolls i obertura de camins.


TERCER.- Que aquests treballs

s’han realitzat d’una forma totalment descuidada i poc respectuosa amb l’entorn

natural de l’indret.
QUART.- Que s’ha detectat una acumulació de brossa, així

com restes de deixalles sòlides, a saber, les caixes on es dipositaven les

mostres del terreny, actualment es troben escapades pel bosc, deixant els

terrenys en deficient estat de conservació, salubritat i higiene.
CINQUÈ.- Que d’acord amb l’establert al Decret Legislatiu

1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme

i al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la

llei d’urbanisme, els propietaris de

tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir, entre

d’altres, els deures de conservació.
SISÈ.- Vistes les fotografies que s’annexen al present

escrit i vist que no existeix, per part de l’Ajuntament de Bescanó, cap tipus

d’autorització administrativa per a realitzar treballs en la zona esmentada.
En

virtut de l’exposat,
SOL·LICITO:
Que

tenint per presentat el present escrit, l’admeti i juntament amb els documents

que s’hi annexen, CONFIRMI si els

referits treballs s’han realitzat amb l’oportuna autorització administrativa de

l’Ajuntament de Bescanó, INVESTIGUI
amb quina finalitat

s’han realitzat aquestes prospeccions i confirmi si estan relacionades amb la

construcció de la MAT

i la central transformadora projectada en aquest indret, ESTUDIÏ la possibilitat d’obrir un expedient administratiu a

l’empresa que ha realitzat aquests treballs i OBLIGUI a l’empresa que ha realitzat les prospeccions a efectuar

els treballs de neteja necessaris per tal de mantenir els terrenys nets i

controlats i tornar l’indret en la seva situació originària, per tal d’evitar

possibles incendis.


………………….


Bescanó,

13 de març de 2008

28 de març de 2008