Celrà: Contra la nova ordenança reguladora de la taxa d’ús d’instal·lacions municipals

Nacional

El dimarts 10 de juny passat es va aprovar l'Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de […]El dimarts 10 de juny passat es va aprovar l'Ordenança fiscal número

25, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament

especial de les instal·lacions municipals culturals, que té per

objectiu, segons l’equip de govern, establir unes taxes per la

utilització de la sala d’audiovisuals, el pavelló i el porxo de les

piscines només per a aquelles entitats de fora del municipi que hi

vulguin organitzar activitats.


L’ordenança va ser aprovada amb els vots

favorables de l’Entesa per Celrà, iCelrà i CiU, i amb l’únic vot en

contra de la CUP. Vam votar-hi desfavorablement perquè entenem que

l’actual redactat no garanteix que les entitats de Celrà quedin

exemptes de pagar també aquestes taxes quan les activitats que hi

realitzin comportin elcobrament d’una entrada.


En concret, el nostre desacord està provocat per l’article 2.2, que diu:


«Resten no subjectes a la present taxa: a) les utilitzacions de béns immobles municipals que es realitzin per

entitats sense ànim de lucre de Celrà i sense cobrament d’entrada ni cap

tipus de contraprestació econòmica relacionada amb les activitats a

desenvolupar en els béns immobles municipals.»


Des del nostre punt de

vista, en aquest text queda suficientment clar que quan una entitat

sense ànim de lucre de Celrà vulgui organitzar una activitat i cobrar

una entrada (per exemple, un concert, un sopar, etc.) podrà

quedar sotmesa a les taxes establertes per l’ordenança, en tant que no

estarà complint els dos requisits que clarament exigeix l’article

2.2: ser una entitat sense ànim de lucre de Celrà i no cobrar cap tipus

d’entrada o contraprestació.


Creiem que és un despropòsit redactar una ordenança on un dels articles

és clarament confús i pot generar tractes diferenciats i no equitatius

entre les diferents entitats i l’Ajuntament. Una ordenança ha de tenir

per objectiu establir criteris clars i entenedors per a tothom, i aquest

redactat fa justament el contrari, ja que deixa a criteri de l’equip de

govern la decisió de cobrar taxes a una entitat del poble que organitzi

una activitat de pagament.


Des de la CUP entenem que moltes entitats cobren entrada per realitzar

determinades activitats que d’altra manera serien inviables. Per tant,

exigir el pagament de taxes a les entitats del poble per utilitzar

espais municipals va clarament en detriment de la vida associativa i

cultural de Celrà.


És per això que hem convocat totes les entitats del poble el proper divendres 20 de juny, a les 9 del vespre, al tubo del Centre Cívic, per tal de presentar-los l'ordenança 25 i animar-los a presentar esmenes

massivament per aconseguir que es rectifiqui el redactat de l'esmentat article 2.2.

26 de juny de 2008