Conclusions de la CUP-CC pel Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques

Nacional

El Grup de Treball sobre Pistoles Elèctriques del Parlament de Catalunya neix arrel d’una pregunta al Conseller d’Interior de la CUP-CC sobre l’ús i tinença […]


El Grup de Treball sobre Pistoles Elèctriques del Parlament de Catalunya neix arrel d’una pregunta al Conseller d’Interior de la CUP-CC sobre l’ús i tinença per part del Cos de Mossos d’Esquadra d’aquestes armes. El fet de tenir un debat parlamentari previ a la implementació d’aquest armament, és una de les reivindicacions històriques de les Organitzacions de Drets Humans a Catalunya i una de les recomanacions del Dret Internacional i dels estaments europeus de Drets Humans. Tot i que el Cos de Mossos d’Esquadra ha sotmès el seu ús a debat parlamentari, són 31 els Ajuntament de Catalunya que disposen de Pistoles elèctriques, un total de 54, als cossos de Policia Local sense un marc legislatiu comú que en reguli l’ús.

El debat sobre les Pistoles elèctriques, lluny de ser una qüestió merament tècnica, és un debat de caire polític, ja que toca d’arrel el model policial d’intervenció, i suposa un element central del debat ètic i deontològic dels cossos policials.

Cal partir dels principis establerts pel codi ètic de la Policia de Catalunya de proporcionalitat, congruència i oportunitat; preguntar-se quins són els béns jurídics que hi ha en joc i quins riscos suposa la incorporació de les pistoles elèctriques. La oportunitat que suposen les pistoles elèctriques és compatible amb la proporcionalitat del seu ús? És congruent incorporar una arma d’aquest calibre amb el context delictiu català?

Les Pistoles elèctriques neixen als EEUU, en contextos d’alta conflictivitat i tinença d’armes generalitzada.  En aquest sentit, i segons dades aportades per Albert Batlle, Director General de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, a la Comissió d’Interior el 13 d’abril del 2016, en una exposició sobre el balanç delinqüencial del 2015 “Espanya i Catalunya és un país segur, entenent la seguretat lligada a l’estat de dret i indissociable al ple exercici de les llibertats ciutadanes. Catalunya és un país uniformement segur i no hi ha marginalitat, no hi ha espais d’inseguretat al llarg del territori, existeixen zones d’intervenció preferent però l’element de la seguretat està ben repartit al territori1”.

L’anàlisi del balanç delinqüencial, per tant, no justifica la incorporació de les pistoles elèctriques com a dotació reglamentària. Ja l’any 2014 el Parlament de Catalunya desestimà la possibilitat d’incorporar-les, i des de llavors fins avui no hi ha ni nous informes ni noves proves que avalin un canvi de resolució. En aquest sentit, pertoca a la Conselleria d’Interior demostrar la inoqüitat de l’arma per tal d’argumentar el canvi de criteri del Parlament, ja que l’àmplia literatura i les recomanacions d’organismes i estaments de Drets Humans han documentat el potencial abusiu de d’aquesta.

Des de la CUP-CC entenem que les polítiques públiques de seguretat han d’elaborar-se des de perspectives integrals que entenguin el dret a la seguretat des d’un enfoc de garantia de drets i llibertats. És imprescindible que aquestes no s’elaborin sota criteris estrictament policials i que no s’emmarquin en la lògica de l’excepcionalitat i la tolerància zero davant de conflictes polítics, econòmics i socials.

Cal desmilitaritzar la policia i fer comunitàries les polítiques públiques de seguretat. La lliçó que ens envien els EEUU és senzilla: més armes no han fet una societat més segura.

 Consideracions finals i punts de conclusions

Des de la CUP-CC, i segons els arguments presentats en aquest document, concloem que:

Ens posicionem en contra de la incorporació de les Pistoles elèctriques a la PG-ME i a qualsevol cos policial de Catalunya.

Tal com recomana Amnistia Internacional i altres estaments de Drets Humans europeus, és imprescindible crear un mecanisme independent que realitzi tasques de control, seguiment i rendició de comptes dels cossos policials a Catalunya, així com que disposi de mecanismes d’investigació contra la policia en casos de vulneracions de Drets Humans.

És imprescindible tenir un debat a fons sobre l’enfoc de la seguretat pública i el model policial a Catalunya.

En el cas de l’aprovació de l’ús de les pistoles elèctriques pel Grup de Treball:

És imprescindible elaborar un reglament estricte d’ús per a tots els cossos policials catalans que incorpori els principis de necessitat i proporcionalitat; que garanteixi el mínim dany per  a les víctimes; que incorpori normes d’ús; que incorpori reconeixements mèdics obligatoris a les víctimes de les descàrregues; que incorpori formació pública continuada i exhaustiva als agents que les puguin utilitzar; i que se’n prohibeixi el seu ús en absència del reglament.

Cal establir un període pilot i de prova de les pistoles elèctriques per tal de garantir-ne el seu correcte funcionament en relació als estàndards de Drets Humans.

 

4 de juliol de 2016