CRÒNICA DEL PLE DE MARÇ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Nacional

A proposta de la CUP Poble Actiu la Diputació de Barcelona aprova posar en marxa una campanya per a la reducció i millora en la recollida selectiva dels residus dels mercats setmanals de venda no sedentària.


PART RESOLUTIVA

Aprovem el Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.

Subscrivim l’aprovació definitiva del Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat i orientació sexual de la Diputació de Barcelona.

Votem favorablement a la modificació de plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre.

Ens abstenim al Pla d’Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals 2018. La Diputació fa un préstec al 0% d’interès de 10M€ als Consells Comarcals (1M€ per Consell) per suplir la manca de finançament dels mateixos.

Des de la CUP Poble Actiu (CUP-PA) advoquem per la redefinició competencial de consells i ajuntaments així com que la proposta hauria d’estar vinculada als tipus de serveis prestats efectivament.

Ens abstenim en la modificació de crèdit d’incorporació de romanents de Tresoreria.

Es dóna compte de la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017. Ressalta el 20% d’endeutament i la necessitat d’elaboració d’un Pla econòmic financer especial després d’haver superat en 42M€ el sostre de despesa.

Ens abstenim a totes les noves atribucions de competències de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) en tant l’equiparació de les condicions laborals de les treballadores no s’equipari amb la resta del personal de la Diputació.

Recordem que hi ha convocades 3 jornades de vaga al mes d’abril i una al mes de maig.

Recolzem la pròrroga del conveni per a la gestió el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs fins el 2020.

 

 

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

Presentem moció CUP-PA per a la reducció i millora en la recollida selectiva dels residus dels mercats setmanals de venda no sedentària. S’aprova amb àmplia majoria.

Recolzem proposta sobre aigües Ter-Llobregat i la gestió pública de l’aigua.

Ens abstenim a proposta de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania per la hipocresia del PSC al presentar moció al temps que recolza l’aplicació de l’article 155 que impossibilita (entre moltes altres coses) aquest desplegament.

PRECS

Demanem per enèsima vegada la dimissió de la vicepresidenta 5ª sense atribucions, la senyora Núria Parlon.

Demanem per la desestimació de serveis essencials de la Diputació als ajuntaments (activitats de la gerència d’urbanisme i habitatge) al temps que s’atorguen molts recursos a activitats que no ho són.

PREGUNTES

Preguntem per la concessió directa d’una subvenció a l’ajuntament de Monistrol de Calders per motius polítics quan es podia haver sol·licitat pel Catàleg de Serveis.

Preguntem pel conflicte consular esdevingut mesos enrere per ingerències de l’Estat espanyol.

Demanem a la Presidència sobre què farà per evitar les maniobres militars al Parc de Collserola.

12 d'abril de 2018