La CUP-CC es mostra molt crítica amb la gestió d’Educació davant del nou curs escolar

Nacional

Els anticapitalistes han presentat les seves propostes als sindicats d’ensenyament i la comunitat educativa


La CUP Crida Constituent ha criticat avui l’actuació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la gestió del conseller Josep Bargalló davant l’inici del nou curs escolar. El diputat Carles Riera ha posat de manifest en una roda de premsa avui al Parlament la “descoordinació i la manca de planificació” de la conselleria d’Educació, fet que ha provocat “el desconcert de la comunitat educativa, dels centres educatius i de les famílies”. 

La CUP-CC considera que la irrupció inesperada de la pandèmia al mes de març ja no és excusa pels dèficits i mancances de la política educativa del Govern de cara a l’inici del nou curs. El Departament no ha aprofitat el temps del què disposava per a planificar-lo adequadament i per a fer-ho amb el consens de la comunitat educativa.

En aquest sentit, els anticapitalistes també han manifestat que el pressupost previst pel nou curs era, ja abans de la COVID-19, totalment insuficient per a fer front a les necessitats educatives del Principat. “L’actual crisi educativa no és només conseqüència de la COVID-19, sinó també resultat d’anys de retallades i de precarietat de l’ensenyament públic, que el conjunt de l’actual Govern no està revertint ni té intenció de fer-ho”, ha afirmat Riera. 

La Candidatura d’Unitat Popular, que ha presentat les seves propostes polítiques en matèria d’educació als sindicats de l’àmbit de l’ensenyament i representants de la comunitat educativa, també ha demanat al conseller Bargalló més diàleg i acord amb la comunitat educativa. 

Els anticapitalistes consideren que el Govern no està donant la prioritat i inversió necessària a l’educació pública, que la consideren un servei essencial, com la sanitat. 
Davant d’això, els anticapitalistes han presentat les seves propostes avui a sindicats i comunitat educativa: 

  1. Cal garantir el dret universal a l’educació al llarg de la vida i en tots els nivells i cicles formatius, amb caràcter universal, inclusiu, accessible, equitatiu i gratuït per a tot l’alumnat de Catalunya, i que cap família se n’exclogui.
  2. Cal que l’ensenyament sigui presencial per a tots els cicles i cursos escolars. El sistema mixt, presencial i telemàtic, cal limitar-lo a situacions molt excepcionals, en què aquest model esdevingui indefugible. En previsió d’aquestes situacions, cal que tot l’alumnat disposi d’ordinadors portàtils, connectivitat de qualitat i llibres de text, sense exclusions en funció dels recursos i de les carències i situacions familiars, i amb el suport educatiu necessari en cada cas. Cal establir respostes específiques i personalitzades per a l’alumnat amb necessitats educatives especials i les seves famílies. Els serveis educatius per a aquest alumnat cal que siguin considerats serveis essencials. 
  3. En situacions de confinament, tancament d’aules o escoles, o de quarantena, cal garantir la conciliació familiar i laboral  de les persones tutores que hauran de tenir cura dels infants a casa, sense pèrdua de drets laborals i econòmics.
  4. Cal garantir que la pandèmia de la COVID-19 no sigui un factor que augmenti la segregació escolar, ans al contrari, cal que esdevingui una oportunitat per a reduir-la. Cal, doncs, que tots els centres escolars gaudeixin de recursos educatius equitatius per tal de fer front a les necessitats del seu alumnat, amb garanties d’igualtat, qualitat i inclusió. En la dotació d’aquests recursos cal prioritzar els centres escolars públics, a la vegada que una discriminació positiva de la matrícula en favor d’aquests centres. Cal també eliminar els concerts educatius en les escoles elitistes, classistes i que segreguen per sexe o  que exclouen la diversitat social i funcional. A més, cal que la segregació sigui prohibida. Cal endegar un procés de transició, amb una progressiva supressió dels concerts educatius, cap a un sistema escolar únic, públic, universal i gratuït, que incorpori els actuals centres concertats que estiguin disposats a transformar-se en centres públics.
  5. Reducció de ràtios a un màxim de 10 en l’educació infantil, en les escoles bressol de 10 en els grups de 2-3 anys, de 6 en els grups de 1-2 anys, i de 4 als grups de lactants. I a un màxim de 15 a primària i secundària., amb el compromís d’un màxim de 20 un cop superada la pandèmia. 
  6. Augment de personal docent per tal de garantir aquesta reducció de ràtios, la inclusió escolar en tots els centres, i els grups estables en tots els cursos i cicles. Augment del personal educatiu especialista, complementari i auxiliar (pedagogues, psicòlogues, educadores socials, integradores socials, monitores, infermeres), en les plantilles del centre, per tal de garantir la inclusió, l’atenció a la diversitat i a les necessitats educatives especials, així com a les situacions psico-socials dels alumnes que requereixin un especial suport, i el seguiment i abordatge sanitaris de la COVID-19. Garantia d’accés a les activitats extra-escolars per a tot l’alumnat sense exclusions per motiu econòmic. Aplicar una política d’internalització de tots els serveis educatius, en col·laboració amb els ajuntaments.
  7. Dotació i aplicació en tots els centres educatius de les mesures de salut pública, que garanteixin la prevenció de la COVID -19 en tota la comunitat educativa i entorn de l’escola, així com la monitorització de la seva incidència i l’adequat abordatge en cas de produir-se, tenint en compte les diferents característiques de la problemàtica i la diversitat de necessitats i solucions en funció de l’edat del l’alumnat. Garantir, si cal amb nous equipaments complementaris d’acord amb els criteris dels consells escolars, els espais adequats per a l’activitat escolar amb plenes garanties sanitàries. Suport als equips directius per a la gestió de la crisi educativa.
  8. Garantia del servei de menjador i de beques menjador per a tot l’alumnat de tots els cursos i cicles, en els mateixos centres escolars, en equipaments complementaris, o en els domicilis familiars.
  9. Contemplar la diversitat territorial i les especificitats del món rural com a variables a tenir en compte a l’hora d’establir els criteris de funcionament dels centres escolars, atorgant autonomia als ajuntaments a l’hora de determinar-los i aplicar-los.
  10. Donarem suport a totes les mobilitzacions i campanyes que la comunitat educativa i els sindicats promoguin, inclosa la vaga, per tal d’assolir les seves reivindicacions i propostes.

 

3 de setembre de 2020