La CUP-Crida Constituent proposa la celebració d’una consulta popular sobre l’energia nuclear

Nacional

L’esquerra independentista també demana un estudi epidemiològic de les emissions radiotòxiques de les centrals nuclears.


La CUP-Crida Constituent ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució sobre la realització d’una consulta popular sobre l’energia nuclears. La resolució de l’esquerra independentista insta a la Generalitat a “convocar en el termini màxim d’un any, mitjançant la LLEI 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana o altre mecanisme legal equivalent que es pugui constituir, una consulta a tot el territori català sobre l’ús o no de l’energia nuclear com a font de producció elèctrica.”

El diputat Sergi Saladié ha explicat que “la CUP és totalment contrari a la producció d’electricitat a partir de centrals nuclears i aposta pel seu tancament immediat” per “qüestions relacionades amb la seguretat, l’impacte sobre el medi i la salut, la concentració empresarial, la contribució a un sistema centralitzat, entre altres”, però tanmateix Saladié ha apuntat que “en l’actual context polític, on el país s’encamina cap d’un referèndum d’autodeterminació i l’obertura d’un procés constituent” creu “oportú i necessari que el conjunt de la ciutadania expressem el posicionament sobre si el nou país ha de tenir o no producció d’energia elèctrica a partir de centrals nuclears.”

Estudi epidemiològic de les emissions radiotòxiques de les centrals nuclears.

En la mateixa línia, la CUP-CC també ha registrat una segona proposta de resolució en la que s’insta al Departament de Salut a encarregar “en el termini màxim de 6 mesos a una entitat independent i/o científics experts un estudi epidemiològic dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears instal·lades a Catalunya.”

Saladié ha recordat que “només un informe del 2009 elaborat per l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) i pel Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) per a tot l’àmbit estatal va fer una aproximació parcial a les taxes de mortalitat per càncer associades a les instal·lacions nuclears” i ha alertat que aquest estudi era incomplert tal com va apuntar diversos experts “donat que obviava la incidència i la incidència acumulada de càncers entre la població propera a les centrals nuclears, independentment que aquestes incidències comportessin la mort o no.”

El diputat ha apuntat que “com és sabut, afortunadament avui en dia moltes afectacions per càncer tenen cura, i de cara a un bon diagnòstic de les afectacions radiotòxiques en la salut de les persones resultaria més acurat l’anàlisi de les incidències i incidències acumulades de càncers més que no pas les taxes de mortalitat per càncer”, per aquest motiu en la resolució es demana que estudi epidemiològic “s’especifiqui que els resultats s’han de presentar com a mínim amb indicació de la incidència i la incidència aculumada de càncers, i no només la taxa de mortalitat per càncers, i per al període que va des de la posada en marxa de les centrals nuclears fins a l’actualitat”.

La CUP-CC també demana que “partir del 2018 aquests estudis epidemiològics es realitzin en continu, i establir els mecanismes perquè el finançament recaigui sobre el productor d’emissions radiotòxiques” i els resultats es  publiquin i difonguin adequadament, especialment als municipis que formen part de les àrees nuclears.

Finalment, la proposta de resolució insta al Govern de la Generalitat “a prendre totes les mesures necessàries, i si s’escau establint una ordre de clausura de les centrals nuclears, per corregir els possibles efectes nocius en la salut de les persones”.

28 de febrer de 2017