La CUP demana accions concretes per evitar desnonaments

Nacional

La Candidatura d’Unitat Popular de Lleida ha presentat, en data 12 de gener, una proposta de moció amb propostes concretes adreçada al sr. Angel Ros, […]


La Candidatura d’Unitat Popular de Lleida ha presentat, en data 12 de gener, una proposta de moció amb propostes concretes adreçada al sr. Angel Ros, Paer em cap i a la totalitat de grups polítics amb representació a la Paeria, perquè en el proper ple s’adoptin acords pel dret a l’habitatge i per evitar els desnonaments.
Segons dades del Consell General del poder Judicial, l’any 2009 es van tirar endavant a l’Estat espanyol 93.319 processos d’execució hipotecària, dels quals la major xifra (18.000) correspon a Catalunya, i el 2010 es calcula que acabarà amb 121.000 al conjunt de l’Estat. La gran majoria d’aquests processos acaben amb desnonament, i molts responen al primer i únic habitatge familiar de l’hipotecat, o fins i tot de l’avalista.

Els processos d’execució hipotecària posen més que mai al descobert el flagrant incompliment de diverses disposicions recollides a la Constitució Espanyola o al Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals del qual Espanya n’és estat signatària. En concret, queden pràcticament ignorats articles de la Constitució com l’article 24 sobre tutela judicial efectiva, l’article 14 sobre igualtat, l’article 9.3 sobre interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics o evidentment l’article 47 sobre l’habitatge digne i adequat.

Des de la CUP proposem que s’adoptin mesures concretes com:

1. Mantenir a través de l’Oficina Local de l’habitatge el servei de seguiment de la situació global de l’habitatge a Lleida, inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments.

2. Sol·licitar al Jutjat que faci arribar mensualment a l’Oficina Local de l’habitatge i als grups municipals, una relació estadística dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades.

3. Convocar als directors de bancs i caixes que operen en el municipi per tal d’instar-los a fer totes les actuacions possibles per evitar les execucions hipotecàries, així com als administradors de finques als efectes de rebre informació sobre l’estat d’impagament dels contractes de lloguer i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels processos de desnonament. En aquestes reunions hi seran convocats els diversos grups polítics amb representació en el Ple, juntament amb les entitats locals que treballen amb persones amb risc d’exclusió i que manifestin la seva voluntat d’assistir-hi.

4. Donar suport a les propostes de modificació de la Llei d’enjudiciament civil i de la Llei hipotecària, impulsades al Congrés dels Diputats, amb l’objectiu de limitar els efectes socials de les execucions hipotecàries i evitar que s’arrossegui un important deute després de la pèrdua de la propietat de l’habitatge.

A Lleida, el 12 de gener de 2011.

11 de gener de 2011