La CUP interposa una denuncia per tal que els mossos condemnats pel cas Juan Andrés Benítez siguin separats del cos

Nacional

Les diputades i diputats de la CUP-Crida Constituent han interposat una denuncia davant de la direcció general de policia per tal que els mossos condemnats per la mort de Juan Andrés Benítez siguin sancionats amb la “separació definitiva del servei”. 


El grup parlamentari de la CUP-CC considera que “els fets que es declaren provats en la sentència són constitutius com a mínim de les faltes molt greus previstes en l’article 5 d)  (qualsevol actuació abusiva que impliqui violència física i moral) i 5 q) (l’ocultació o alteració d’una prova), del Decret 183/1995 de Règim Disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra” i demana que d’acord amb la sentència dictada el passat dia 9 de maig, s’incoi expedient disciplinari i es procedeixi a la separació definitiva del cos de policia.

Us adjuntem el text de la denuncia: 

AL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

MIREIA BOYA e BUSQUET, GABRIELA SERRA i FREDIANI, ANNA GABRIEL i SABATÉ, MIREIA VEHÍ i CANTENYS, EULÀLIA REGUANT i CURA, PILAR CASTILLEJO i MEDINA, ALBERT BOTRAN i PAHISSA, JOAN GARRIGA i QUADRES, SERGI SALADIÉ i GIL i BENET SALELLAS i VILAR, diputades del Parlament de Catalunya, compareixem davant d’aquesta Direcció General i

DIEM:

Que mitjançant el present escrit formulem DENÚNCIA contra els agents del Cos de Mossos d’Esquadra que es diran i a l’efecte sol·licitem a l’empara de l’article 27 del Reglament de Règim Disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra aprovat per Decret 183/1995 de 13 de juny la INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT DISCIPLINARI AMB LA IMPOSICIÓ DE LA SANCIÓ DE SEPARACIÓ DEFINITIVA DEL SERVEI d’acord amb els següents

FETS:

PRIMER.- En data 9 de maig del 2016 s’ha dictat sentència de conformitat en la causa 13/2015 de l’Oficina del Jurat de l’Audiència Provincial de Barcelona, provinent del procediment 2/2013 del Jutjat d’Instrucció núm. 20 de Barcelona per la qual s’ha condemnat els membres del cos de Mossos d’Esquadra JOEL NAVARRO AGELL, DAVID GARCÍA MANZANO, DAVID CRUZ MILLA, EDUARDO GALLARDO VICENS, RAMON DE DIÓS LÓPEZ i JESÚS JAMAL RUEDA per un delicte d’homicidi imprudent i un delicte contra la integritat moral en la causació de la mort de Juan Andrés Benítez i els agents MARCOS VARGAS PLANA i ELISENDA GIMENO RABELLA per un delicte d’obstrucció a la justícia, així com al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a abonar la quantitat de 150.000 euros en concepte de responsabilitat civil.

SEGON.- L’esmentat Decret 183/1995 preveu en l’article 3 que “La responsabilitat disciplinària s’entén sens perjudici de la responsabilitat civil o penal en què pot incórrer el funcionari, la qual s’ha de fer efectiva en la forma que preveu la legislació vigent.” Per tant i d’acord amb aquest precepte la responsabilitat disciplinària és perfectament compatible amb la imposició de sancions per la via penal. 

TERCER.- L’article 24.1 del Decret 183/1995 ordena la vinculació de l’administració als fets que s’hagin declarat provats en la jurisdicció penal. En conseqüència i un cop dictada sentència en la causa 13/2015 abans referida, aquesta Direcció General es troba vinculada pels fets que s’hi han fixat com a provats.

QUART.- Els fets que es declaren provats en la sentència són constitutius com a mínim de les faltes molt greus previstes en l’article 5 d)  (qualsevol actuació abusiva que impliqui violència física i moral) i 5 q) (l’ocultació o alteració d’una prova), del Decret 183/1995. La comissió d’una falta molt greu comporta la sanció de separació del cos d’acord amb l’article 10 del referit Decret.

CINQUÈ.- El procediment disciplinari l’ha d’incoar el Director General de la Poliica d’ofici o mitjançant denúncia com en el present cas (art. 27 Decret 183/1995). Quan es tracti de procediments incoats per denúncia cal notificar al denunciant la incoació del procediment així com la resolució que s’hi dicti (art. 44.5).

Per tot això

DEMANEM: Que d’acord amb la sentència dictada el passat 9 de maig del 2016, de la qual en té ple coneixement el Departament d’Interior en ser part condemnada a la causa, es procedeixi a incoar expedient disciplinari contra els membres del cos de Mossos d’Esquadra condemnats i filiats en el present escrit i, un cop instruït, es resolgui per a tots sis la sanció de separació definitiva del servei.

Barcelona, 11 de maig del 2016

11 de maig de 2016