Figueres: La CUP denuncia les condicions dels carrils bici de la ciutat

Nacional

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Figueres denuncia que els carrils bici fets a les entrades de la ciutat no respecten les recomanacions de la […]La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Figueres denuncia que els carrils bici fets a les entrades de la ciutat no respecten les recomanacions de la Generalitat i insta l'Ajuntament a planificar el desplegament de la xarxa de carrils bici projectada per a la ciutat de forma transparent.

 

La formació recorda que no hi ha debat ciutadà sobre la

mobilitat a la

ciutat i el paper que ha de tenir la bicicleta. Per altra banda, la candidatura creu

imprescindible que es garanteixi la seguretat viària dels ciclistes per

damunt de tot.

Segons el planejament de vies ciclistes de la Generalitat els carrils bicii

fets recentment a les entrades de la ciutat no gaudeixen de les condicions

de seguretat que s’aconsellen pel seu disseny, al·lega la candidatura.


 


A més assenyala que els arranjaments al tram urbà de l’antiga carretera

de Llançà han dotat Figueres d’un carril bici amb un grau elevat de

perillositat, "ja que no respecta l’amplada recomanada per la

Generalitat de Catalunya per aaquests tipus de vials".


Segons el departament de Política Territorial i

Obres Públiques elscarrils bici protegits de doble sentit que circulen

per vies urbanes han de tenir una amplada mínima recomanada de 250 cm,

distància que no esrespecta en l’esmentat vial. A l’antiga carretera de

Llançà el carril biciconstruït no passa de 190 cm en el tram més ample.


El Departament de Política territorial també

recomana que els elementsseparadors dels carrils bicis d’aquest tipus,

siguin suficientment consistents per tal de reduir la perillositat dels

volums de trànsit elevat. Els separadors instal·lats difícilment podran

evitar el riscd’invasió del carril bici en cas de negligència d’algun

conductor.


L’amplada del carril bici, uns separadors de

protecció insuficients, lacirculació de vehicles pesats i l’elevat

volum transit que es registra en aquesta via de la ciutat, fan d’aquest

carril un autèntic perill per laseguretat dels seus usuaris.


Per altra banda, la CUP considera que el model de

carril bici emprat per a laRonda sud sí que compleix almenys unes

mínimes condicions de seguretat per las seus usuaris.


A falta d’un debat ciutadà sobre la mobilitat a laciutat i el paper que

ha de tenir la bicicleta en aquesta, la candidatura creu imprescindible

que es garanteixi la seguretat viària dels ciclistes perdamunt de tot,

i per tant que en la mesura que sigui possible s’adeqüinels carrils

bici existents a Figueres al model seguit per a la Ronda sud.


Finalment, encoratgen l’Ajuntament a planificar el

desplegament dela xarxa de carrils bici projectada per a la ciutat de

forma transparent, per tal que les intervencions dutes a terme els

darrers dos mesos de 2009tinguin continuïtat en una política de

promoció de la bicicleta real.


14 de gener de 2010