Figueres: La CUP presenta al·legacions al Montessori

Nacional

La CUP de Figueres ha presentat al·legacions a l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic dedefinició d’usos i ordenació del sistema d’equipaments supramunicipals de Vilatenim, banda […]La CUP de Figueres

ha presentat al·legacions a l’aprovació inicial del Pla Especial

Urbanístic dedefinició d’usos i ordenació del sistema d’equipaments

supramunicipals de Vilatenim, banda sud,dins el termini d’exposició

pública.


Tal i com s’esmenta a la memòria del Pla Especial, la

finalitatamb què es desenvolupa aquest sector és la d’ubicar-hi un

equipament educatiu de caràcter privat.La Candidatura d'Unitat Popular

considera que és una greu irresponsabilitat de l’equip de Govern la

cessió a una empresa privada de terrenys que havien de ser destinats a

equipaments públics, perquè hi dugui a terme la seva activitat.


 


 


Una correcta planificació dels

equipaments de la ciutat ha de teniren compte la situació

socioeconòmica actual i ha d’assegurar l’accés als serveis bàsics per

tothom.El desenvolupament d’un centre educatiu de la naturalesa del que

es vol implantar a la zona norespon a la realitat social i econòmica

que viu Figueres i només agreujarà o, en el menor dels casos,

perpetuarà les diferències socials de la ciutadania. A més a més,

l’únic requisit que es demana a l’empresa és el pagament d’un cànon

anual el cost del qual dependrà dels beneficis de l’explotació.

No respon a cap lògica econòmica ni empresarial que els ingressos a

l'hisenda municipal depenguin de la gestió que l’empresa responsable de

l'activitat en pugui fer. Més encara si es té en compte la

situació econòmica actual i la seva difícil recuperació.


 

D’altra banda, aquest sector no s’hauria de

desenvolupar urbanísticament ja que es troba en sòl de

protecció territorial segons el Pla Director Territorial de l’Empordà,

és una zona potencialment

inundable segons la cartografia de l’INUNCAT i es troba just a la vora

del riu Manol, que fa la funció d’únic connector ecològic en una de les

zones més urbanitzades de la comarca.

Per totes aquestes raons la CUP demana la retirada del Pla especial

urbanístic.

18 de setembre de 2009