Girona: Al·legacións a l’esmena per a la modificació del PGOU en referència a la plaça

Nacional

La CUP de Girona ha presentat al·legacions a l’aprovació inicial de la “Modificació puntual Núm. 17 del text refós del PGOU, PA 103 EQ. Comercial […]La CUP de Girona ha presentat al·legacions a l’aprovació inicial de la

“Modificació puntual Núm. 17 del text refós del PGOU, PA 103 EQ.

Comercial (19.104)” que es va aprovar el dimarts dia 10 d’octubre de

2006, en el plenari municipal de la ciutat. El termini per a presentar

al—legacions finalitzava el dilluns 27 de novembre.


La CUP de Girona vol manifestar les greus conseqüències

de l’aprovació definitiva i execució posterior d’aquesta modificació

del PGOU i, en conseqüència, sol·licitar la retirada del projecte.


En primer lloc, volem citar que l’aprovació, en el

mateix ple del dimarts dia 10 d’octubre, de “l’Informe Comercial

favorable per a l’atorgament de llicències i projecte presentat per

Hipercor SA” presentat al plenari per la Comissió d’Hisenda,

Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat, no és pot considerar

vàlid ni aplicable perquè estaria pendent de l’aprovació per part de la

Generalitat del “Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials”

que actualment està encara en fase d’aprovació com indica el seu mateix

informe.


En segon lloc, tot i que l’esmentat Pla Sectorial resultés

definitivament aprovat, la superfície total assignada a la ciutat de

Girona per a la implantació de noves superfícies de hipermercats seria

tan sols de 10.000 m² de sostre edificable. Resulta com a mínim

sorprenent aquesta preferència per part de l’Ajuntament amb l’empresa

Hipercor, quan se li facilitaria per a ella sola més del 80% del sostre

permès.


Finalment, i en aquest àmbit, assenyalar les conseqüències nefastes per

al petit i mitjà comerç de la nostra ciutat, amb aquest afavoriment de

les grans superfícies (i d’un determinat grup comercial) i, en general,

de les tendències monopolistes al comerç.


Entrant ja en l’àmbit concret de l’activitat urbanística, s’ha de

constatar que el resultat de l’operació d’ampliació d’ Hipercor, és :


-Un important creixement de la superfície de sostre construïble (de més de 8.000 m²) a la zona i a tota la ciutat.


– Una pèrdua de 2.400 m² d’espai públic urbà lliure

(plaça, jardí ..), que no es compensa amb la requalificació d’ una

finca (qualificada com a ciutat jardí) situada a més de mig quilòmetre

de la plaça afectada.


– Si tenim en compte que aquesta darrera finca, en la seva major part,

ja està lliure d’edificació i que (amb el planejament vigent) no es pot

augmentar el sostre actual existent (corresponent a una edificació

unifamiliar que, d’altra banda, amb la nova qualificació passaria a

equipament), el seu canvi de qualificació (a C1 i E) no representa cap

guany, ni pel que fa a compensar l’augment d’ edificabilitat, ni pel

que respecte a l’augment del sol no edificat.


– En definitiva, es tracta d’una operació urbanística que afavoreix els

interessos d’un gran grup comercial, perjudicant l’àmbit urbanístic de

la ciutat, i sobretot de la zona, tant per l’augment d’edificabilitat,

com per la pèrdua d’espai lliure d'edificació.


Per tot allò que hem exposat, en les al—legacions presentades demanem :


1. La retirada d’aquest projecte de “Modificació puntual Núm. 17 del text refós del PGOU, PA 103 EQ. Comercial (19.104)”


2. El manteniment i millor condicionament de la

totalitat de la plaça Salvador Dalí, de cara a la seva ampliació i

connexió amb la zona d'equipaments i parc de la Comtessa Ermesenda,

d'una banda, i amb la zona d'equipaments del CEIP Cassià Costal, per

l'altra. Tot plegat per a que la plaça Salvador Dalí esdevingui el

centre vertebrador d'una àmplia extensió de parc urbà i d'equipaments

on s'integri des de les esmentades zona de l'antiga Campsa i la de

Cassià Costal, fins el Parc del Migdia (amb un pas per sota la

carretera de Barcelona a l'alçada del c/ Pau Vila).

1 de desembre de 2006