Martorell: «Els Sous de les regidores»

Nacional

En el torn de precs del Ple del mes de juny de 2009, l’Assemblea de la CUP de Martorell va presentar una moció relacionada amb […]En el torn de precs del Ple del mes de juny de 2009, l’Assemblea de la CUP de Martorell va presentar una moció relacionada amb els sous o “retribucions” de les persones que ostenten el càrrec de regidores a l’Ajuntament de Martorell.El propi Ple de l’Ajuntament s’autoassigna aquestes mal

denominades retribucions, perquè superen amb escreix el que es pot considerar

una compensació per la dedicació als afers públics.El que cobren[1]

les regidores és

1.- Perquè s’hi dediquen a temps

complet:


Manuel Caballero i Boira –

43.860.-€


Mercè Morera i Santafé –

37.700.-€


 


2.- Perquè s’hi dediquen a temps

parcial:


Xavier Fonollosa i Comas –

12.444.-€


Teresa Canasovas i Archs –

12.444.-€


Sira Sanz i Romera – 11.322.-€


Carles Porta i Cortadella –

12.444.-€


Albert Fernández Claramunt –

12.444.-€


Núria Canal i Pubill – 11.322.-€


Josep Casasayas i Puig –

12.444.-€


Maria Hinojo i Nieto – 11.322.-€


 


3.- I per assistir als següents

òrgans, per persona, inclosa la persona que ostenta el càrrec d’alcaldia:


Per cada ple – 479,40.-€ (·21= 10.067,4.-€ mensuals en ple,

120.808,8.-€ anuals en plens)


Per cada Junta de Govern Local –

113,22.-€


Sessions Comissions Informatives

Permanents: Presidència 172,38.-€ i vocalies 76,50.-€


Sessions Junta de Portaveus –

199,92.-€


sessions Consell d'Administració

d'Aigües de Martorell – 60,18.-€


Sessions Consell Escolar

Municipal: Presidència a 118,32€ i vocalies a 40,80.-€


Atès que el Salari Mínim Interprofessional fixat pel govern

i aprovat pel parlament de l’estat espanyol per a l’any 2009 és de 624 euros

mensuals (7.488.-€ anuals), vam proposar al Ple de l’Ajuntament que acordés

rebaixar-se questes retribucions fins al llindar del SMI.


Davant de la pregunta, En Salvador Esteve va respondre, amb

sorna i desídia (tantdefinitoris de les actituds dels equips de govern que han

passat per aquest consistori) que “farien tot el possible”, però sense

comprometre’s ni tant sols a revisar els seus excessius sous de regidores.


Les retribucions que cobren les regidores estan absolutament

fora de lloc, perquè:


– Comporta que les persones que ostenten un càrrec delegatiu a

l’Ajuntament, rebin diners per desenvolupar una tasca pública dins d’un sistema

de partits, on aquests també s’autoassignen diners.


– Els diners que reben, el sou que cobren, és desproporcionat,

altíssim, no només en relació a la tasca que desenvolupen, sinó també en

relació amb els sous que cobrem la majoria de les persones treballadores, amb

les pensions que cobren les pensionistes i aturades, ni amb les ajudes que

haurien de cobrar les estudiants.


– Perquè no es pot justificar que els partits mantinguin el

SMI en una xifra tant baixa, que perpetua les relacions de desigualtat i la

precarietat laboral ( i en conseqüència la precarietat en l’accés a molts

altres drets com habitatge, salut, ensenyament…) i no permet desenvolupar a

la seva perceptora una vida digna i plena.


– En definitiva, de la mateixa manera que el grup del PSOE va

mostrar la seva disconformitat amb el preu de la piscina, sense donar

recolzament a l’Assemblea de la

CUP quan ho vàrem plantejar el ple passat, a tots els partits

que formen el Ple de l’Ajuntament els interessa mantenir un sistema de

retribucions per l’exercici de funcions públiques que els permeti mantenir un

sistema de democràcia formal que no aprofundeixi en la justícia social ni en la

presa de decisions popular. 


[1] BOP

núm. 26, de 30 de gener de 2009.

17 de juny de 2009