Mataró: La CUP portarà el govern per tercer cop als tribunals per l’afer Can Fàbregas

Nacional

Al ple del 3 de juliol es va aprovar el Pla de Millora Urbana de l'àmbit que afecta la fàbrica catalogada de can Fàbregas i […]


Al ple del 3 de juliol es va aprovar el Pla de Millora Urbana de l'àmbit que afecta la fàbrica catalogada de can Fàbregas i de Caralt. El regidor de la CUP, Xavier Safont-Tria, va justificar la nostra oposició a aquesta aprovació amb un seguit d’arguments, alhora que va avançar que recorreríem judicialment contra la dita aprovació.

La Plataforma Salvem Can Fàbregas i de Caralt també va manifestar el seu posicionament davant els regidors i regidores del ple de l'Ajuntament de Mataró per boca de la seva portaveu Àngela Guerrero.

Aquests són els arguments que el regidor de la CUP va exposar al ple:

Avui el Govern municipal porta a aprovació el text refós del Pla de Millora Urbana PMU-06 a l'àmbit de l'illa 6, Fàbregas i de Caralt, el qual, suposadament incorpora les prescripcions requerides per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.

El nostre grup municipal no està d'acord amb aquesta actuació, ni amb l'aprovació d'aquest text refós, pels motius que seguidament resumiré:

1r.) En primer lloc cal dir que segons el nostre criteri, la documentació que avui es porta a aprovació no compleix amb l'exigit per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, especialment, pel que fa a les despeses que comporta l'execució del Pla. És a dir, no hi ha una avaluació econòmica que contempli les despeses que comporta l'execució d'aquest pla.

Doncs bé, a hores d'ara:

  • la Modificació del Pla general a l'entorn del carrer Biada, que va ser aprovada inicialment pel Ple de 13 de març de 2008, no ha estat aprovada definitivament (per tant, no tenim els terrenys per traslladar la fàbrica, i
  • tampoc coneixem qui es farà càrrec d'aquest important cost.

Per tant, atès que el text refós del Pla de Millora Urbana de l'àmbit de l'illa 6, Fàbregas i de Caralt, no valora el cost de l'obtenció dels terrenys per traslladar la fàbrica, ni el cost del trasllat i reconstrucció, entenem que l'avaluació econòmica que avui es presenta a aprovació, no compleix amb la prescripció imposada per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.

Però, a més a més, el Govern municipal, a hores d'ara, no ha acreditat, justificat ni garantit que la proposta d'enderroc o desmuntatge, emmagatzematge i trasllat del conjunt catalogat de la Fàbrica Fàbregas i de Caralt, sigui viable econòmicament.

2n.) A més, entenem que no pot ser aprovat definitivament i executat aquest Pla de Millora Urbana, perquè a dia d'avui tampoc s'ha aprovat definitivament la Modificació del Pla General a l'entorn del carrer Biada.

És a dir, no podem aprovar un Pla Especial que preveu l'enderroc de la Fàbrica Fàbregas i de Caralt, quan la modificació del Pla General que preveu el seu trasllat i reconstrucció encara no ha estat aprovada definitivament.

Aquí ens preguntem: Què passarà si la Comissió d'Urbanisme denega i no aprova definitivament la Modificació del Pla General a l'entorn del carrer Biada? Doncs és evident, no tindrem terrenys ni diners per poder traslladar i reconstruir els elements catalogats de la Fàbrica Fàbregas i de Caralt!!!

3r.) Però a més a més, no estem d'acord amb l'aprovació d'aquest PEMU perquè entenem que vulnera el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró (articles 27 a i 28) on es determina que els edificis de protecció A, com és el cas del conjunt de la fàbrica Fàbregas i de Caralt. Les obres d'enderroc, desplaçament, trasllat, desmuntatge o emmagatzematge, d'aquest tipus de béns, no hi són permeses.

A més d'això, hem de dir que aquest enderroc, desmuntatge, emmagatzematge i trasllat que proposa el Govern municipal, no compta amb l'informe favorable, previ i perceptiu de la Comissió del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, ni del Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, i només compta amb un informe d'un càrrec polític del mateix PSC (el Director General de Patrimoni Cultural), que no és òrgan competent per informar una actuació tan important com aquesta.

En aquest sentit, cal avançar que la CUP ja ha impugnat judicialment aquesta resolució del Director General de Patrimoni Cultural i, per tant, si es declara la seva nul·litat com sol·licitem, ja no hi haurà informe favorable al trasllat, fet que impedirà l'execució d'aquest PEMU.

4t.) I, finalment, tampoc podem acceptar que s'aprovi aquest PEMU, quan tots sabem que el mateix porta causa d'uns acords i actuacions anteriors d'aquest Ajuntament, en les que ha intervingut de forma decisiva el regidor d'Urbanisme, Sr. Bassas, quan aquest tenia l'obligació d'abstenir-se i apartar-se d'intervenir en aquest assumpte, per tenir-hi relació amb els seus familiars directes.

La CUP també ha impugnat aquesta actuació del regidor Sr. Bassas i, per tant, si es declara la seva incompatibilitat i la nul·litat dels acords en els que ha intervingut, això també impedirà l'execució d'aquest PEMU.

En qualsevol cas, d'aprovar aquest text refós i prosseguir amb la tramitació d'aquest PEMU, ja us avancem que el nostre grup, la CUP de Mataró, també procedirà a interposar el corresponent recurs als jutjats contra la seva aprovació definitiva.

7 de juliol de 2008