Mataró: La CUP posa al descobert l’especulació de l’Ajuntament i l’empresa municipal

Nacional

La CUP ha presentat un recurs de reposició per la nul·litat de ple dret d'un acord de l'Ajuntament de Mataró relatiu a una operació urbanística […]La CUP ha presentat un recurs de reposició per la nul·litat

de ple dret d'un acord de l'Ajuntament de Mataró relatiu a una operació

urbanística especulativa en l'àmbit de l'illa de Can Fàbregas i de

Caralt.


 Recurs de reposició contra l'acord de compra-venda entre PUMSA i l'Ajuntament 139.14 Kb


L'equip de govern (PSC, ICV i ERC) ha rebutjat amb els seus vots el

recurs presentat per la CUP, i el nostre regidor ja ha avançat que

durem el cas als jutjats per tal que sigui un jutge qui digui qui té la

raó.


El regidor de la CUP, Xavier Safont-Tria ha explicat el recurs presentat: 


La CUP ha presentat recurs de reposició en contra de l’acord del Ple de

l’Ajuntament de Mataró de data 10 de gener de 2008, amb el vot en

contra del regidor de la Candidatura d’Unitat Popular, on va aprovar-se

l’acord de venda a PUMSA de la part indivisa d’una finca de l’àmbit

“PMU-01d Ronda Barceló / Illa Fábregas i de Caralt”, consistent en

l’aprofitament que s’obtingui en el projecte de reparcel·lació del

sector PMU-01d, “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt”, de Mataró,

per l’aportació realitzada per l’ Ajuntament de Mataró. Alhora la CUP

insta la nul·litat de ple dret d’aquest acord.

Parlant clar, s’han agafat uns horts que l’ajuntament va comprar l’any

1920 per fer-hi carrers, i ara es converteixen aquests carrers de la

Ronda Barceló en superfície edificable just al rovell de l’ou de

l’operació especulativa del Corte ingles a l’illa de Can Fàbregas.

L’Ajuntament ven un bé que no té

L’operació vulnera el Reglament del Patrimoni dels ens locals i és nul

de ple dret al aprovar la venda directa a PUMSA de l’aprofitament que

s’obtingui quan encara no ha estat aprovat definitivament el seu

Projecte de reparcel·lació i per tant la finca objecte de venda no ha

estat inscrita al Registre de la Propietat i avui encara no és

propietat de l’Ajuntament.


Per tant, és totalment contradictori i contrari aprovar una venda

directa que resta supeditada o condicionada a l’aprovació definitiva de

tot un seguit d’actuacions urbanístiques que, simplement, han estat

aprovades inicialment.


Com és que s’ho venen si encara no ho tenen?

Vostès no saben

que fins que la modificació puntual de pla General i el Pla de millora

urbana no s’aprovin no es podrà edificar res?,  no tenen en compte que

amb el conjunt d’irregularitats que han comès, potser aquestes

modificacions no s’aproven, i llavors què? Perquè volen posar el carro

davant els bous?

Es ven un bé patrimonial amb situació física i jurídica indeterminada

Segons la mateixa Assessora Jurídica de l’Ajuntament, l’aprofitament

objecte de venda es troba actualment concretat de forma provisional, no

queda ben delimitat I pot variar  més o en menys de forma substantiva,

de forma, que podria implicar una variació del preu.

Es ven un bé patrimonial sense haver fet subhasta pública

L’Ajuntament fa una venda directa sense seguir el procediment de la

subhasta pública que marca la llei. I a més la venda a PUMSA infringeix

el més elemental principi de publicitat, igualtat i lliure concurrència

que ha de garantir tot procés d’alienació de béns patrimonials públics.

Hi falten informes obligatoris

L’acord és nul de ple dret perquè hi falta l’informe previ i preceptiu

(obligatori) de l’interventor i tresorer. A l’expedient hi ha un

informe però és anterior i no analitza si l’acord de ple s’adequa a la

legislació aplicable.

El preu l’ha posat aleatòriament el comprador, PUMSA fa de “jutge i part”

Es vulnera la llei perquè no existeix cap informe pericial que acrediti

i justifiqui l’apreuament dels béns o el preu de venda. Sorprèn més

encara el fet que sigui el mateix Gerent de PUMSA, es a dir, la mateixa

part compradora, qui sol·licita la venda d’aquest aprofitament, i qui

valori aquesta finca i l’aprofitament.


Per què es ven la finca a PUMSA enlloc de fer una aportació de zero euros?

S’hi amaga una operació per encobrir els beneficis de PUMSA?

A nosaltres ens sembla que aquí hi ha gat amagat!

S’ha malvenut patrimoni públic

L’operació no garanteix l’administració d’aquest bé patrimonial amb

criteris de màxima rendibilitat, en les condicions usuals de la

pràctica civil i mercantil.


Al fixar un preu de compra venda molt inferior al preu fixat en

operacions de compra venda privades recents, en el mateix sector, es

provoca un greu perjudici patrimonial per a l’erari públic municipal.

La llei exigeix que els béns patrimonials es venguin per subhasta

pública.


Sense anar més lluny, NAVES BIADA SA, en data de 17 d’abril de 2007, va vendre la finca de la seva propietat  per 3.499 €/m2.


A diferència d’aquesta operació, ara PUMSA, compra l’aprofitament

urbanístic de la finca aportada per l’Ajuntament de Mataró a aquest

sector  per 1.713’6 €/m2, a meitat de preu.


Per tant, amb aquesta operació de compra venda, l’interès públic,

l’erari municipal, en surt perjudicat, atès que l’Ajuntament està

obtenint la meitat d’ingressos que obtindria amb una operació de compra

venda privada normal, ingressos que sí hagués obtingut si s’hagués fet

subhasta pública, on s’hagués garantit la lliure concurrència,

publicitat… i evidentment, s’hagués venut la finca obtenint el millor

preu possible, i per tant, la màxima rendibilitat pel municipi.


Per què l’ajuntament no ven directament a El Corte Inglés i així n’obté el màxim benefici?

La venda vulnera el principi d’igualtat

Hi ha un bé catalogat i requereix informe de la Generalitat

La

venda de l’aprofitament sobre la finca resultant, en la que s’hi ubica

la fàbrica Fàbregas i de Caralt inclosa en el catàleg de Patrimoni de

Mataró amb el màxim nivell de protecció, requereix la comunicació

prèvia i l’emissió del corresponent informe per part del Departament de

Cultura de la Generalitat de Catalunya, cosa que no ha succeït.

No està clar el destí dels ingressos de la venda

La venda directa no està justificada

No hi ha cap informe tècnic o dictamen tècnic subscrit per personal

tècnic competent que justifiqui la venda per venda directa, i no per

subhasta pública.

Falta un informe de la Generalitat

No s’ha obtingut amb caràcter previ l’obligatori informe del

Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat

de Catalunya, que condiciona l’acord de compra-venda.

El recurs de reposició presentat per la CUP es fonamenta en motius i causes de nul·litat de ple dret.

Aquesta compra-venda de l’aprofitament urbanístic de carrers és una

operació especulativa que afecta el bé catalogat de Can Fàbregas i de

Caralt.

Ens fem una pregunta:

Per què tanta pressa a fer-ho abans d’hora?

El govern està aprovant un acord de Ple que justifica una operació

injustificable. Per tant, ja avancem que portarem aquest tema al

Contenciós Administratiu.

I senyors i senyores (regidors de l'Ajuntament), que siguin els tribunals els que decideixin qui té la raó.


 


NOTÍCIES DE PREMSA:


• capgros.cat: La CUP portarà als jutjats les irregularitats en el procés de Can Fàbregas  


 

14 de març de 2008