Mataró: La CUP presenta a l’alcalde un plec de propostes d’actuació a favor del català

Nacional

Dimecres 24 d’octubre la CUP de Mataró ha adreçat a l’alcalde Joan Antoni Barón una bateria de propostes d’actuació en política lingüística per tal que […]


Dimecres 24 d’octubre la CUP de Mataró ha adreçat a l’alcalde Joan Antoni Barón una bateria de propostes d’actuació en política lingüística per tal que siguin incorporades al PAM i al Pressupost de l’Ajuntament per al 2007. Sota el títol "A Mataró: defensem i usem el català", la Candidatura d’Unitat Popular proposa un seguit d’actuacions concretes que l’Ajuntament podria dur a terme a favor de la nostra llengua:

Obrir el Consell Municipal de la Llengua Catalana:

– Acabar amb el partidisme i l’obscurantisme dels Consells de Participació, i afavorir que el consell assessor sigui un òrgan participatiu de totes les entitats i ciutadans que vulguin treballar a favor de la llengua catalana.

– Procés participatiu anual per elaborar el PAM de política lingüística

– Garantir un pressupost digne

Apropar el CNL a la ciutat:

– Habilitar un espai informatiu de la llengua a tots els Centres Cívics i de titularitat municipal.

– Obrir una “oficina de la llengua” d’atenció a la ciutadania en un indret més accessible que el passeig del Callao, que faciliti informació sobre drets i queixes.

Compliment del Reglament d’ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament:

– Vetllar perquè l’Ajuntament ofereixi una bona senyalització i perquè usi el català a la via pública, en els rètols i els anuncis (no repetir la vergonya dels rètols turístics o dels contenidors de brossa, farcits de faltes ortogràfiques)

– Vetllar per l’ús del català en els equipaments i en els serveis municipals externalitzats (per ex.: tallers, activitats esportives, etc.).

Consolidació de l’ensenyament i de l’alfabetització en català:

– Implicació de l’IME en el desenvolupament, seguiment i compliment efectiu dels Projectes Lingüístics dels centres d’ensenyament obligatori i que en depenguin (escoles bressol, escola d’adults).

– Garantir la implicació dels esplais, casals d’estiu i centres recreatius en plans d’entorn lingüístic (normalització lingüística dels espais de lleure informals)

– Desenvolupar un pla d’alfabetització de la gent gran, en col·laboració amb el CNL, les Associacions Veïnals i els Casals de Gent Gran.

– Estudiar mecanismes d’intervenció en l’àmbit d’ensenyament privat de les Autoescoles, que actualment està 100% castellanitzat.

Afavorir el coneixement de la realitat sociolingüística:

– Publicació i difusió anual d’un estudi sociolingüístic de Mataró (extensible a la comarca del Maresme), on es reflecteixi l’ús real de la llengua. Vetllar perquè l’estudi OferCat proposat serveixi per respondre a aquesta finalitat, pendent des de l’inici de legislatura.   

– Destinar una partida específica a l’organització d’unes Jornades de sensibilització sociolingüística, en col·laboració amb les entitats de defensa de la llengua catalana (Òmnium Cultural, CAL, Plataforma per la Llengua).

Correcció de la conducta dels catalanoparlants i dels prejudicis lingüístics:

– Reforçar l’autoestima i corregir les normes d’ús negatives dels catalanoparlants destinant una partida a l’organització de Tallers d’Espai Lingüístic Personal, que dinamitza la Fundació Reeixida.

– Impuls de la campanya “Adopta en català” de l’associació Veu Pròpia que es proposa transmetre l’experiència d’haver adoptat la llengua catalana per tal d’ajudar a les persones que també ho volen fer.

– Combatre els prejudicis lingüístics i afavorir el coneixement de la diversitat lingüística mitjançant:

• Programa de Ràdio interactiu sobre les llengües i la diversitat lingüística de la ciutat.

• Tallers d’Educació per la Llengua, organitzats per la Fundació Reeixida, per descobrir el patrimoni lingüístic de la humanitat, destinats a l’ESO.

– Impuls i innovació dels programes d’intercanvi lingüístic (Voluntaris per la Llengua) adreçant-los a més àmbits: secundària, esport, centres cívics i associacions veïnals…

Aposta per una programació cultural d’àmbit nacional:

– Donar suport a la CAL perquè organitzi el Culturaviva, diada festiva per donar un impuls a la llengua i la cultura catalana, a Mataró.

– Suport explícit al Correllengua, aprovant al Ple una moció amb el contingut del manifest nacional.

– Incentivar amb ajuts específics els projectes d’intercanvi entre estudiants, joves, entitats, grups, empreses etc. dels Països Catalans.

– Garantir que el concert central de Les Santes i el Festival Cruïlla de Cultures comptin amb grups de música en català.

– Procurar que el PMC vetlli per la presència i l’oferta de films en català o bé doblats i subtitulats en la mostra de Cinema, projeccions del Monumental i els actes de Cinema a la fresca.

Atendre les demandes específiques (braille i LSC):

– Equipar les biblioteques, sales de lectura i centres recreatius de la ciutat amb material (braille i LSC) en català.

La CUP ha demant a l’alcalde que aquestes propostes d’actuació siguin tingudes en consideració mitjançant la inclusió en forma d’al·legacions al PAM 2007 o en la forma que consideri més oportuna.

CUP Mataró
24 de novembre del 2006 
29 d'abril de 2015