Mataró: La CUP proposa aplicar el sistema Andel d’accés a l’habitatge

Nacional

l balanç del Pla Local d'Habitatge (ideat per ERC) i de la gestió de PUMSA (a mans del PSC) és d'escàndol. En comptes de ser […]


l balanç del Pla Local d'Habitatge (ideat per ERC) i de la gestió de PUMSA (a mans del PSC)

és d'escàndol. En comptes de ser instruments d'intervenció pública que

regulin el mercat immobiliari amb criteris socials, han afavorit el

creixement especulatiu. El fet més vergonyós és que només 117 dels

quasi 8.500 habitatges iniciats en els darrers set anys tenen algun

tipus de protecció. Així ho ha denunciat avui la candidata Carme Polvillo en una roda informativa als terrenys de l'antiga Iveco-Pegaso.

Des de la CUP de Mataró

considerem urgent oferir alternatives, que tot i ser parcials, poden

ajudar a resoldre el problema de l'accés a l'habitatge a moltes

persones, ja que a dia d'avui aquest és un dels principals factors

d'exclusió social. Les reserves del 20 o el 30% per a habitatge social

no estan resolent el problema i a més a més comporten l'exhauriment del

sòl que necessitem per a ubicar equipaments. En aquest sentit,

desaprovem els plans de creixement urbanístic del Rengle, Iveco-Pegaso,

Ronda Barceló, Cafè de Mar i Vallveric.

Alternativament, proposem aplicar a Mataró el sistema "andel" de

lloguer cooperatiu que funciona amb èxit a països nòrdics com Dinamarca i al Canadà. Es tracta

d'estimular la creació de cooperatives d'habitatge en cessió d'ús on

cada persona associada té dret de lloguer indefinit i la propietat

sempre recau en la cooperativa.

Només cal que l'Ajuntament, a través de PUMSA, faciliti sòl, la qual

cosa redueix sensiblement el cost de la promoció, a una cooperativa en

la qual els socis paguen una entrada (re cuperable en cas de

desvincular-se), que oscil·laria entre els 15 i els 50 mil euros.

Posteriorment, cada soci pagaria un lloguer tou que revertiria en la

cooperativa, la qual destinaria els excedents a millorar la qualitat de

vida: espais públics, plaques solars, sales de lectura, etc.

Entenem que el mercat immobiliari "lliure" és prohibitiu, excloent i

depredador. Per tant, l'alternativa del lloguer cooperatiu podria ser

una bona solució perquè no exclou a les persones en funció de la seva

renda, promou la cohesió social en el territori i, sobretot, perquè

impedeix que es reprodueixin els actuals mecanismes especulatius,

perquè impedeix que ningú no en pugui fer negoci i garanteix que els

preus no estan a expenses del lliure mercat.

22 de maig de 2007