Mataró: el tripartit local té un problema que es diu 8.000%

Nacional

El govern tripartit de Mataró (PSC-ICV-ERC) té un problema que es diu 8.000%. Aquest és el percentatge d’increment del preu la finca de Can Fàbregas […]El govern tripartit de Mataró (PSC-ICV-ERC) té un problema que es diu

8.000%. Aquest és el percentatge d’increment del preu la finca de Can

Fàbregas
i de Caralt mentre ha estat propietat dels oncles materns del

regidor d’Urbanisme
mentre el seu nebot ha ostentat càrrecs de

responsabilitat en el govern de la ciutat.


Els membres de la CUP Xavier Safont-Tria i Joan Jubany s'han ajudat de dues piles de fulls de paper per exemplificar aquest benefici del 8.000%, mentre han anat mostrant els diversos documents on consta la informació.


Dijous 17 de gener del 2007 la Plataforma Salvem Can Fàbregas ha facilitat la informació que destapa que els oncles materns de l’actual regidor d’Urbanisme i Primer Tinent d’Alcalde, sr. Ramon Bassas i Segura, són accionistes de Naves Biada SA

i han resultat beneficiats per la venda de la finca on es troba ubicat

el conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt. Davant aquest fet la

Plataforma demana ”actuar en conseqüència” .

L’endemà, divendres 18 de gener el sr. Ramon Bassas i Segura ha

encarregat ell mateix un informe al Secretari de la Corporació on li

demana “si hi ha cap conseqüència administrativa o jurídica sobre els

acords presos i anteriorment relacioinats, així com sobbre el meu

capteniment com a càrrec públic”. Tot seguit ha declarat en roda de

premsa haver-se asabentat “casualment” d’aquest fet, ha afirmat haver

actuat sempre correctament i, sense que ningú l’hagi acusat de res, ha

amenaçat de dur als tribunals a qualsevol persona que qüestioni de la

seva honorabilitat. També ha afirmat que Naves Biada SA és “un dels més

de 90 propietaris del sector”, en un intent de treure rellevància al

fet.

La CUP de Mataró assumeix la demanda de la Plataforma Salvem Can

Fàbregas i pren el compromís d’actuar davant d’aquesta realitat davant

els òrgans que correspongui.

D’entrada exposem uns primers fets documentats que ajuden a valorar la magnitud del 8.000%:

1. La vinculació de parentiu de 3r grau entre el sr. Ramon

Bassas i Segura, amb responsabilitats de govern en l’actual i en

l’anterior legislatura, i la meitat dels accionistes de Naves Biada SA.

Així ha estat reconegut per ell mateix i documentat en la inscripció de

la societat Naves Biada SA en el Registre Mercantil de Barcelona (Tom

5051, Secció 2, Llibre 4364, Fulla 59983).

2. Que la finca amb referència cadastral 3288549DF5938N0001UH,

on es troba ubicat el conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt, va

ser comprada l’octubre del 1982 per Naves Biada, SA pel preu de trenta-tres (33) milions de pessetes, segons consta inscrit en el Registre de la Propietat de Mataró (Llibre 998, Tom 2755, Foli 117, Finca 31.535).

3. Que des de l’1 de gener del 2005 l’Ajuntament de Mataró ha iniciat diversos procesos de requalificació urbanística

encaminats a implantar una superfície comercial de gran format dins

l’illa dins la qual aquesta és la finca majoritària. Així està

documentat en els documents aprovats i en les actes dels diferents

òrgans de govern de l’Ajuntament de Mataró.

4. Que el sr. Ramon Bassas i Segura és regidor des del

1991, ha ocupat les carteres de Joventut (1991-1995), adscrit a

l´Alcaldia (1995-1997), Serveis Centrals (1997-2003) i Seguretat i

Prevenció (2003-2007). Des de 1997 és Tinent d´Alcalde. Des de 2007 és

regidor d'Urbanisme de l´Ajuntament de Mataró i presideix l'empresa

municipal PUMSA. Des de 2004 és Portaveu del Grup Municipal Socialista

a l’Ajuntament de Mataró. i per tant ha ostentat responsabilitats de govern

i ha participat durant tot aquest temps en els debats, preses de

decisions i votacions relacionades amb tot aquest procés. Així queda

documentat en les actes dels diferents òrgans de govern de l’Ajuntament

de Mataró.

5. Que el 27 de març del 2007 el Consell d’Administració de la

societat municipal PUMSA va signar un contracte amb El Corte Inglés SA

mitjançant el qual PUMSA s’obliga, entre altres coses, a: “En general, facilitar quantes gestions en depenguin, per tal d’aconseguir la finalitat del destí de la finca.”

I en la pàgina 5 de l’annex tècnic s’especifica que “Malgrat les càrregues existents, aquesta finca s’entregarà lliure de càrregues”.

Tal com queda documentat en el plec de condicions i en l’annex tècnic

per a l’adjudiciació d’aquest concurs al qual només es va presentar El

Corte Inglés, SA.

6. Que 21 dies després d’aquesta adjudicació, el 17 d’abril del 2007 la societat Naves Biada SA ha venut

a la immobiliària Residencial Aurum, SL la finca amb referència

cadastral 3288549DF5938N0001UH, per l’import de 16.498.000 euros més

IVA, que són 2.745 milions de les antigues pessetes. El valor

cadastral de la finca és de 1.016.927 euros, segons consta inscrit en

el Registre de la Propietat de Mataró (Llibre 430, Tom 3742, Foli 152,

Finca 16.660, Inscripció primera).

Davant aquests fets documentats la CUP de Mataró emplaça l’alcalde i

les forces del govern mataroní a actuar i donar les explicacions

necessàries per tal que tota la ciutadania pugui entendre aquesta revalorització del 8.000%

que ha permès que una finca comprada pels oncles d’un regidor per 33

milions de pessetes s’hagi venut per 2.745 milions de pessetes.

Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Mataró

Mataró, 21 de gener del 2008


 El govern de Mataró té un problema que es diu 8.000% 26.39 Kb


 


NOTÍCIES DE PREMSA:


• ElTotMataro.cat: La CUP denuncia la revalorització de la finca de Can Fàbregas en un 8.000% 

22 de gener de 2008