La moció de la CUP en defensa de l’Hospital, a debat en el ple municipal d’aquest mes

Nacional

La moció entrada per la CUP en defensa de l’Hospital de Sant Celoni i en contra de les retallades en la sanitat pública es debatrà […]


La moció entrada per la CUP en defensa de l’Hospital de Sant Celoni i en contra de les retallades en la sanitat pública es debatrà aquest dijous, 29 de setembre, a les 9 del vespre en el ple municipal. Recordeu que el podeu escoltar en directe per Punt7 Ràdio (107.7 FM) o per internet (http://www.santceloni.cat/ambit.php?id=3).

ORDRE DEL DIA
  
I. Part dispositiva
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària del dia 21.7.2011.

2. Ratificació, si s’escau, de la resolució d’Alcaldia de 22.8.2011 d’aprovació inicial del Pla d’actuació municipal per risc sísmic.

3. Aprovació, si s’escau, de la xifra del Padró municipal d’habitants de Sant Celoni referida a 1.1.2011.

4. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Ministeri de Foment per al finançament de les obres del carrer Major, tram comprès entre la Plaça Comte del Montseny i el carrer Sant Martí.

5. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del conveni del col·laboració amb els Ajuntaments de Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera per a l’establiment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, amb durada fins al 31.12.2015.

6. Designació, si s’escau, de les persones que han de format part del Consell de Poble de la Batllòria a títol individual i en representació d’associacions i/o entitats, amb ocasió del canvi de mandat corporatiu.

7. Presa de coneixement de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid per la que es desestima un recurs interposat per l’Ajuntament de Sant Celoni contra una resolució del Ministeri d’Hisenda.

8. Presa de coneixement dels informes emesos per l’interventor municipal en dates 31.3.2011 i 30.6.2011, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials.

9. Aprovació, si s’escau, del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici de 2010.

10. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit 1/2011 del pressupost prorrogat per a 2011.

11. Modificació, si s’escau, del contracte de gestió del servei de manteniment, conservació i explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Celoni.

12. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana a la finca de Can Mainou de Dalt a la Batllòria.

13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP contra les retallades a l’Hospital de Sant Celoni i en defensa de la sanitat pública.

14. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal d’ICV contra les retallades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

15. Aprovació, si s’escau, de les mocions presentades pels grups municipals en suport al model educatiu català.

16. Aprovació, si s’escau, de les mocions presentades pels grups municipals en relació a la central nuclear d’Ascó.

 

II. Control de l’equip de govern municipal

17. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2011.

18. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els mesos de juliol i agost de 2011.

19. Precs i preguntes.
27 de setembre de 2011