Les ordenances fiscals 2011 s’aproven amb 3 esmenes de la CUP de Vilafranca

Nacional

En el darrer ple municipal, corresponent al mes d’octubre, el govern municipal de Vilafranca portava a aprovació el dictamen de les ordenances fiscals (taxes i […]


En el darrer ple municipal, corresponent al mes d’octubre, el govern municipal de Vilafranca portava a aprovació el dictamen de les ordenances fiscals (taxes i impostos). Des del grup municipal de la CUP es van presentar un seguit d’esmenes amb la voluntat d’introduir una sèrie de mesures que, per una banda facilitin l’accés als serveis municipals  a tota la població independentment de la seva condició econòmica i per altra banda, orientades a canviar i modificar l’actual situació del parc d’habitatges de la Vila i facilitar l’accés a aquest.

Les dues primeres esmenes que vam presentar pretenien bonificar per a determinats col·lectius (les persones en situació d’atur sense prestació i persones beneficiàries d’una renda mínima d’inserció) i centres públics d’ensenyament l’ús dels horts urbans de Vilafranca, entenent la seva funció pedagògica. Des de la CUP, creiem que aquesta mesura pot facilitar que les persones que es troben en una situació crítica donada la situació econòmica actual puguin gaudir amb igualtat de condicions de tots els serveis municipals, inclòs els horts urbans, evitant que qualsevol persona es vegi exclosa d’un servei per motius econòmics.

La tercera esmena que es va presentar, i que igual que les dues anteriors va ser aprovada en el plenari, pretén incidir de manera directa en el foment de les polítiques actives de promoció de l’habitatge per part de l’Ajuntament. L’esmena en qüestió defensava la inclusió d’un nou punt en l’article 7è (Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec)  de l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de l’impost sobre béns immobles, amb el següent redactat:

Aplicar un recàrrec del 50% en els immobles residencial desocupats amb caràcter permanent.

Segons contempla la mateixa llei (a efectes de l’article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals) els ajuntaments poden exigir un recàrrec del 50% sobre l’impost de béns immobles (IBI) a aquells habitatges que de forma permanent es troben desocupats. Recordem en aquest sentit, que segons el Pla Local de l’Habitatge a Vilafranca hi ha actualment uns 2.900 habitatges buits.

Des de la CUP entenem que el fet que existeixin habitatges desocupats que podrien incorporar-se al mercat en règim de lloguer o venda i que són retinguts pels seus propietaris suposa un fre a l’accés de la població als habitatges potencialment disponibles. Per aquest motiu, es va proposar introduir en les ordenances fiscals aquesta mesura correctora, però que no s’ha d’entendre com una mesura punitiva, ja que l’objectiu principal és que els propietaris d’aquests immobles posin els seus habitages en circulació i també coneguin les vies que s’ofereixen des de l’Ajuntament, a través de la Borsa de lloguer i l’Oficina Municipal de l’habitatge, per tramitar contractes de lloguer o per facilitar als ciutadans altres tràmits en matèria d’habitatge.

L’aplicació efectiva del recàrrec necessita però, d’un reglament que determini quines condicions han de complir els habitatges per poder ser considerats desocupats amb caràcter permanent. Per aquest motiu des de la CUP ja estem treballant en una proposta de Reglament per a què sigui aprovada en el proper ple municipal. En aquest sentit també, des de la CUP es va demanar a la resta de grups municipals que el suport a aquesta esmena anés acompanyat del compromís d’aprovar abans de finalitzar l’any el citat reglament. Un reglament que hauria de servir per a determinar quins habitatges entenem per desocupats permanentment i que, per tant, seran subjecte d’aplicació d’aquest recàrrec del 50% en cas que els propietaris no vulguin posar-los al mercat de lloguer.

Aquest reglament permetrà canviar la percepció de molts propietaris que avui no lloguen els habitatges de la seva propietat per por de no saber qui els llogarà o si els deixaran en bones condicions, ja que la Borsa de mediació per al lloguer social presta un servei d’assessorament jurídic, econòmic i tècnic gratuït i personalitzat als propietaris per fer que els sigui favorable posar aquests habitatges en el mercat de lloguer, estalviant-se pagar comissions per la intermediació immobiliària, assegurances de caució, etc.

Així mateix, mitjançant aquest reglament es podrà crear un registre municipal d’immobles desocupats, que ens permetrà conèixer quants habitatges desocupats hi ha a Vilafranca i que entenem que és totalment imprescindible per fer una radiografia sobre el terreny de quin és el mercat de l’habitatge a la vila.

Finalment, entenem que aquesta mesura pot suposar una nova font d’ingressos per l’Ajuntament, en un context de retallades de serveis i d’activitats, provocat en gran part per la disminució de les aportacions de la Generalitat i de l’Estat.

Així, doncs, des de la CUP de Vilafranca reclamem una vegada més que es faci un nou pas endavant des de l’Ajuntament en la lluita per construir una societat més justa i igualitària a través d’aquestes propostes que tenen per objectiu incentivar el lloguer dels habitatges buits que hi ha a la vila i demanem que la resta de grups municipals assumeixin els compromís d’aprovar el reglament.

Esmenes que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular a les ordenances fiscals reguladores del tribut local.

– En l’ordenança fiscal núm. 39 reguladora de la taxa per la utilització dels horts municipals,
article 6è (bonificacions), substituir la proposta de text pel següent redactat:  Queden exempts de la quota les entitats i associacions sense ànim de lucre, i centres públics (escoles i IES )que es presentin, ja que el seu objectiu és estrictament pedagògic.

– Afegir en l’article 6è el següent text:  També quedaran exempts de la quota les persones en situació d’atur sense prestació i persones beneficiàries d’una renda mínima d’inserció.

En l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de l’impost sobre béns immobles, article 7è (Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec) afegir un nou punt amb el següent redactat: Aplicar un recàrrec del 50% en els habitatges buits amb caràcter permanent.

26 d'octubre de 2011