PR3 PEL DRET A L’HABITATGE

Nacional

Proposta de resolució presentada per la CUP-NCG al Debat de Política General del 2021


La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge va establir que el Pla Territorial sectorial d’habitatge era el marc orientador per l’aplicació d’aquesta Llei. Passats més de 13 anys, i tot i la situació d’emergència habitacional, aquest Pla, imprescindible per radiografiar la situació de l’habitatge al nostre país, continua al calaix. Se’n va fer l’aprovació inicial, i res més. Un absolut despropòsit i deixadesa en el desplegament de la normativa aprovada pel Parlament. Per això, el Parlament de Catalunya insta al Govern a:

  1. Aprovar de forma definitiva el Pla Sectorial d’Habitatge de la forma més urgent possible que permetin les normes procedimentals, tot establint-se que, a partir de l’aprovació d’aquesta PR, cada dos mesos que passi sense que s’aprovi el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge el President de la Generalitat, juntament amb el Vicepresident,  hauran de fer una compareixença pública exposant l’estat de tramitació dels treballs, havent d’informar per escrit a les entitats que treballen pel dret a l’habitatge de l’estat dels treballs de forma mensual.Sense uns pressupostos adequats és impossible portar a terme una verdadera política d’habitatge. 
  2. Fixar una partida pressupostària als Pressupostos de 2022, i als futurs pressupostos, d’un mínim de 1.000 milions d’euros destinats a polítiques d’habitatge, excloent del còmput d’aquesta quantitat els diners que provinguin dels fons next generation.  
  3. Incrementar el parc públic d’habitatge públic a través de l’exercici del tempteig i retracte, de la cessió dels pisos de la Sareb, i i de la expropiació dels pisos en mans de fons voltors, entitats de crèdit i les seves filials, de l’església, el Ministeri de Defensa  (casernes i dependències vàries), Ministeri de l’Interior, etc.
  4. Introduir a la nova regulació dels arrendaments urbans la prohibició als fons d’inversió i societats de capital risc d’ostentar la condició d’arrendador.
  5. Crear l’Agència d’allotjaments turístics, que depengui del Departament d’Habitatge, i que autoritzi la implementació de pisos turístics quan les necessitats de la població estiguin cobertes.
29 de setembre de 2021