Sallent: La CUP presenta al·legacions al POUM

Nacional

Després de presentar la nostra visió del POUM amb el díptic “Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, una aproximació crítica” , (el podeu trobar també en aquesta […]Després de presentar la nostra visió del POUM amb el díptic “Pla

d'Ordenació Urbanística Municipal, una aproximació crítica” , (el podeu

trobar també en aquesta web), i continuant amb la tasca de treballar

per una planificació de l'ordenació i la qualificació del nostre

territori municipal que s'allunyi el menys possible del nostre ideari

polític, la CUP de Sallent ha presentat quatre al·legacions (adjuntes a

continuació) a la proposta del nou POUM i ha estudiat totes i cada una

de les al·legacions que s'han entrat al registre municipal.

Les al·legacions que hem presentat responen a diferencies polítiques cabdals amb la visió de l'equip de govern i no hem entrat a valorar al·legacions de caire molt particular.

CUP de Sallent, març 2009

Al·legació 1:

ESCRIT D’AL·LEGACIONS AL POUM DE SALLENT

Anna Gabriel i Sabaté, amb DNI 39364014-C, obrant en representació de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Sallent

En referència a l’Edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 14 de gener de 2009, sobre l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sallent, i l’obertura del termini d’informació pública pel període de 45 dies per tal que es puguin recollir totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes, formula;

EXPOSICIÓ PRÈVIA

Havent revisat els diferents convenis urbanístics que s’han introduït en l’aprovació inicial del POUM, donant fe d’acords entre l’Ajuntament i diversos propietaris,

PRIMER.- Queda de manifest -tal i com ja expressa el conjunt de les al·legacions presentades pel senyor Sebastià Estradé Rodoreda amb número de registre 2009/355 i amb data 27/01/09, que manquen dades de les persones jurídiques amb les quals es pacta, així com de la constància registral de que els signants siguin els propietaris reals .

SEGON.- Atenent que els convenis inclouen un canvi de qualificació -i per tant un increment en el patrimoni dels particulars-, justificat en l’objectiu de desenvolupament de la zona afectada per aquests convenis, es evident la mancança de diverses clàusules que assegurin l’objectiu d’aquests canvis i no permetin la simple especulació del sòl en detriment del propòsit inicial.

Per tot això, manifesto les següents

AL·LEGACIONS

PRIMERA.- Es tingui en consideració les diferents al·legacions del senyor Sebastià Estradé Rodoreda amb número de registre 2009/355.

SEGONA.- Que la resposta a l’esmentada al·legació sigui també tramesa al grup municipal de la CUP.

Sallent, 5 de març de 2009.

Al·legació 2:

ESCRIT D’AL·LEGACIONS AL POUM DE SALLENT

Anna Gabriel i Sabaté, amb DNI 39364014C, obrant en representació de la Candidatura d’Unitat Popular de Sallent

En referència a l’Edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 14 de gener de 2009, sobre l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sallent, i l’obertura del termini d’informació pública pel període de 45 dies per tal que es puguin recollir totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes, formula la present al·legació,

EXPOSICIÓ PREVIA

La creació d’una clau urbanística que permetria l’ampliació del sòl destinat a dipòsits salins per part de l’empresa Iberpotash, ens comporta fer unes consideracions prèvies.

PRIMERA-. Tenint en compte els danys ecològics que els runams salins han provocat ja als ecosistemes, no entenem des del nostre grup municipal que a dia d’avui – a les portes de l’aprovació definitiva del POUM- no existeixi encara una garantia concreta i precisa de la gestió dels ja existents que evitin la continua afectació mediambiental.

SEGONA-. Com a resultat de la primera consideració, posem de manifest que aquesta manca de garanties comporta una discriminació positiva injustificada cap a aquesta empresa en relació a totes aquelles que si que es veuen abocades al compliment íntegre de mesures per evitar una contaminació mediambiental del seu entorn. Una discriminació positiva accentuada per les dificultats que moltes d’elles pateixen avui dia fruit de la crisi, i que no veuen rebaixades en cap cas les exigències mediambientals – lògicament- per part de l’Administració.

TERCERA-. En tant que la problemàtica que generen els actuals dipòsits salins té un abast supracomarcal, cal ser exigents amb la solució i no descartar-ne cap de les derivades dels diferents estudis que s’han dut a terme. En aquest sentit, no entenem la no consideració de l’estudi realitzat per la UPC per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, descartat per l’administració per raons econòmiques.

QUARTA-. Entenent que es una activitat extractiva i com a tal amb un compliment d’un Pla de Restauració, l’empresa no ha mostrat la mínima intenció de compliment en aquesta direcció. Al contrari, ha deixat sempre palesa la seva voluntat de presentar un Pla de Restauració ambigu que li permeti seguir l’activitat sense canvis substancials ni en les mesures ni en el grau de contaminació. Així, es vol aprovar l’ampliació, sense un informe mediambiental d’impacte ambiental real, ja que l’informe que es presenta és insuficient, tal i com expressen també les al·legacions presentades en Jordi Badia Guitart en representació de la plataforma cívica Montsalat amb número de registre 2009/829 en data del 18-02-09 o les al·legacions presentades per Sabastià Estradé Rodoreda amb número de registre 2009/188 en data del 19-02-09.

Per tot això, manifesto les següents

AL·LEGACIONS

PRIMERA.- No incloure en el redactat del POUM l’ampliació del dipòsit salí sense que la empresa presenti un Pla de Restauració concret que permeti la progressiva i immediata reducció dels runams. Entenem que la redacció d’aquest Pla hauria de prendre com a punt de partida l’estudi realitzat per la UPC, és a dir, basat en la reintroducció del mineral sobrant, essent la única via que pot dur a l’empresa a desenvolupar l’activitat industrial de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

SEGONA.- La supressió del runam de la Butjosa, en cap cas ha de passar pel seu trasllat al runam del Cogulló, un trasllat que només representa el trasllat del problema i no la solució. Per tant, entenem que la supressió d’aquest runam ha d’anar relacionat amb la solució que presentaria un Pla de Restauració basat en la reintroducció del material –probabilitat demostrada en l’estudi esmentat realitzat per la UPC-.

TERCERA.- No dibuixar al POUM l’ampliació del dipòsit salí del Cogulló, si l’empresa no presenta aquest Pla de Restauració basat en l’estudi de la UPC, ja que entenem que aquest és l’únic que aporta unes línies d’actuació que permeten solucions reals tant a l’impacte ambiental, paisatgístic com a la repercussió sobre la qualitat de vida de les persones.

En aquest sentit,

DEMANO

Que es tinguin en consideració les al·legacions presentades.

Sallent, 5 de març de 2009

Al·legació 3:

ESCRIT D’AL·LEGACIONS AL POUM DE SALLENT

Anna Gabriel i Sabaté, amb DNI 39364014C, obrant en representació de la Candidatura d’Unitat Popular de Sallent

En referència a l’Edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 14 de gener de 2009, sobre l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sallent, i l’obertura del termini d’informació pública pel període de 45 dies per tal que es puguin recollir totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes, formula la present al·legació,

EXPOSICIÓ PRÈVIA

Prenent en consideració les al-legacions presentades relatives a l’apartat SMU-02 a, b i c, i reiterant la postura manifestada en diverses comissions de seguiment del POUM per part de la Candidatura que represento,

PRIMERA-. Entenem que el sector de Millora Urbana proposta no es sustenta en informes que avalin de forma suficient les qualificacions que es proposen.

SEGONA- Cap Pla d’Equipaments per al municipi de Sallent proposa que les remodelacions en el sector que es proposin siguin necessàries ni responguin a cap interès comú

TERCERA- Les mesures d’expropiació cal que es sustentin en una base fonamentada i motivada de forma suficient, no existint, en aquest cas, cap argumentació raonable al respecte.

Per tot això, manifesto les següents

AL·LEGACIONS

PRIMERA.- Es respecti el dret d’accés al passadís a favor de la finca del carrer del Cós, número 28 i dels altres propietaris que n’acreditin el dret.

SEGONA.- Que es retiri l’afectació a la casa de la plaça de la Verdura, 22 o carrer del Cós, 22, i que aquesta no sigui expropiada i molt menys enderrocada.

TERCERA.- Es retiri el present Sector de Millora Urbana a tots els efectes per tal de reformular, amb profunditat i el màxim de consens, les diferents qualificacions dels diferents espais i edificis existents.

En aquest sentit,

DEMANO

Que es tinguin en consideració les al·legacions presentades.

Sallent, 5 de març de 2009

Al·legació 4:

ESCRIT D’AL·LEGACIONS AL POUM DE SALLENT

Anna Gabriel i Sabaté, amb DNI 39364014-C, obrant en representació de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Sallent.

En referència a l’Edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 14 de gener de 2009, sobre l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sallent, i l’obertura del termini d’informació pública pel període de 45 dies per tal que es puguin recollir totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes, formula;

EXPOSICIÓ PRÈVIA

La CUP creu que Sallent ja ha malmès prou el seu patrimoni històric, essent, en aquests moments, un municipi amb escasses referències al seu passat històric. El present POUM ha de poder esdevenir una oportunitat per a la protecció dels espais que vinculen les persones amb una identitat col·lectiva.

El Sector SMU-04, anomenat de l’Hort del Rector, és un d’aquests espais que requereix d’un tractament que reculli el màxim de sensibilitats existents i en aquest sentit s’hi remeten les diverses al·legacions que es presenten a aquests efectes

AL·LEGACIONS

PRIMERA.- Revisar les determinacions que fa el POUM relatives al SMU-04 per tal de replantejar el sostre edificable i mantenir de forma íntegre l’edifici existent amb la rehabilitació pertinent.

SEGONA.-Revisar les determinacions que fa el POUM relatives al SMU-04 per tal de replantejar la seva configuració i pugui esdevenir un pulmó verd i espai públic en el sí de la trama urbana del casc antic.

Sallent, 5 de març de 2009.

16 de març de 2009