Sant Celoni: El ple de d’avui debatrà una moció per instal·lar un mural i una escultura d’homenatge

Nacional

El ple municipal ordinari d'aquest mes es farà dimarts, 4 de maig, i inclourà, entre d'altres, el debat de dues mocions entrades per la CUP: […]


El ple municipal ordinari d'aquest mes es farà dimarts, 4 de maig, i inclourà, entre d'altres, el debat de dues mocions entrades per la CUP: una primera per rebutjar la construcció d'un pdf cementiri nuclear a Ascó, i una segona, entrada conjuntament amb el PSOE-PSC, sobre la memòria històrica, en què s'insta l'equip de govern a instal·lar un pdf mural i una escultura sobre la figura de Quico Sabaté.

Serà a les 9 del vespre a l'ajuntament. Recordeu que el podeu escoltar el ple en directe per internet des de Punt7 Ràdio.
Ordre del dia
I.- Part dispositiva
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 25/02/2010.
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació relativa al canvi de classificació del sector Can Riera de l’Aigua.
3. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació relativa a la construcció del parc de bombers a Ca l’Alsina Nou.

4. Verificació, si s’escau, del text refós de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació relativa a Can Xarando.
5. Aprovació inicial, si s’escau, de l’actuació conjunta d’obres i instal·lacions de Sorea SA desenvolupada en tres projectes constructius, segons el contracte subscrit per a la gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable al nostre municipi.
6. Adjudicació provisional, si s’escau, del contracte privat per a l’arrendament d’un local destinat a serveis municipals.
7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement de crèdit i de modificació de crèdit del pressupost prorrogat per a 2010.
8. Aprovació, si s’escau, del compromís d’elaborar l’adequació i tramitar l’aprovació del Pla local d’habitatge.
9. Aprovació, si s’escau, de les taxes del Centre municipal d’expressió per al curs 2010-2011.
10. Donar suport, si s’escau, a la iniciativa promoguda per la Federació d’Associacions d’Amics del Camí de Sant Jaume de Catalunya i l’Associació Gerunda de recuperació, difusió i senyalització del Camí de Sant Jaume al seu pas pel nostre municipi.
11. Aprovar, si s’escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’acord subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació local.
12. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP per rebutjar la possible instal·lació d’un “almacén temporal centralizado”
(ATC) al nostre municipi, a Ascó o a qualsevol lloc de Catalunya.
13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups municipals de la CUP i del PSC a favor de la recuperació de la memòria històrica.

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
14. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de febrer i març de 2010.
15. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els mesos de febrer i març de 2010.
16. Precs i preguntes.

3 de maig de 2010