Sant Esteve es declara territori català lliure i sobirà

Nacional

ACORD REFERENT A LA INDEPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE CATAUNYA Per la present, ens adrecem al Parlament del Principat de Catalunya, en general, i a tots […]


ACORD REFERENT A LA INDEPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE CATAUNYA

Per la present, ens adrecem al Parlament del Principat de Catalunya, en general, i a tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi a tots els efectes la completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya i iniciï el procés per declarar i constituir l’Estat català lliure i sobirà, democràtic i social.

 En la consulta popular democràtica duta terme el 13 de setembre de 2009, Sant Esteve de Palautordera va manifestar la seva voluntat política a favor de la independència de Catalunya, amb el 96% dels vots a favor, amb una participació del 41%. La participació dels veïns i veínes de Sant Esteve en els darrers actes de commemoració de l’11 de setembre, així com una lectura d’aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de Sant Esteve de Palautordera com a territori català lliure i sobirà i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la normativa i la jurisprudència d’ús actual s’estableixin com a provisionalment vigents i siguin d’aplicació en tant no s’oposin a la sobirania del poble de Catalunya.

 Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateix tot el poble català, com a conseqüència de la seva pertinença al Regne d’Espanya. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a més de 600.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros anuals per Catalunya i, localment, a Sant Esteve, 4.906.000 euros anuals.

 És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país, que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius, generant un clima de confiança i esperança pel poble català. El Regne d’Espanya ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el “Banco de España” en primer lloc. És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar.

 Al mateix temps, ha incomplet de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis als seus ciutadans i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats per l’espoli, insostenible, que pateix el poble català i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis públics de la Generalitat i dels ajuntaments.

 A més, ara, des del Govern Espanyol, s’estan promovent grans canvis legals que atempten contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la seva població.

Sense oblidar l’intent d’arraconament cultural, social i econòmic que el Regne d’Espanya, acollint-se al dret de conquesta, ha sotmès al poble català durant gairebé 300 anys.

 Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.

 És per tots aquests motius i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments.

 Avui, quan el poble de Catalunya ha parlat i s’ha expressat amb total claredat, és l’hora de la independència nacional i així ho ha declarat en la massiva manifestació d’aquest 11 de setembre.

 És per tots aquests motius, que el Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

 

ACORDA

 1. Declarar Sant Esteve de Palautordera territori català lliure i sobirà.

 2. Declarar els veïns i veïnes de Sant Esteve de Palautordera moralment lliures de lleialtat a la Corona borbònica i als seus símbols.

 3. Instar el Parlament de Catalunya a declarar que Catalunya és, i ha de ser per Dret, Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els demés Estats Independents del món.

 4. Instar el Parlament de Catalunya perquè, conjuntament amb els Ajuntaments catalans, assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya, valorant consultar a la ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el procés per declarar i constituir l’Estat català, abans de l’11 de setembre del 2014. Així mateix, instar al Parlament de Catalunya per tal que la normativa legalment aplicable i la jurisprudència d’ús actual siguin vigents, mentre no es realitzin les actuacions demanades en aquesta Declaració i en tant no s’oposin a la sobirania del poble de Catalunya.

 5. Instar a tots els regidors a adherir-se a l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans que té l’objectiu d’estendre i difondre aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble.

 6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que prepari totes les estructures institucionals necessàries de l’Estat català, Seguretat Social, Energia, Seguretat Interior, Afers Exteriors i les demés que resultin essencials per a l’establiment ferm de l’Estat català.

 7.  Instar perquè el Govern de la Generalitat de Catalunya creï els corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; per la creació d’una hisenda pròpia que assumeixi la recaptació íntegra de tots els tributs i cotitzacions socials, posant fi a l’espoli fiscal espanyol, i destinant els nostres recursos a la reversió de les retallades i a polítiques actives de foment de l’economia productiva, de polítiques socials avançades, i a la recuperació de la dignitat i el benestar de tot el poble català; d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament de les institucions i els serveis públics; la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres i perquè iniciï immediatament les negociacions amb la comunitat internacional per al reconeixement de l’Estat català, amb especial orientació vers l’ONU i la Unió Europea, de les quals en som ciutadans avui.

 8. Instar perquè el Parlament de Catalunya acordi les mesures que cregui convenients i que ordenin la transició fins a la constitució formal de l’Estat Català i, en especial, les següents:

   Que les banderes oficials siguin la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l’estelada.

   Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.

   Que declari, a afectes administratius, els dies 12 d’octubre i 6 de desembre com a dies laborables.

   Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.

 9.  Instar les institucions internacionals a l’inici de converses amb una representació dels municipis declarats lliures i sobirans, pel reconeixement de la voluntat del poble català d’esdevenir, per Dret, un Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els demés Estats Independents del món, mentre el Parlament de Catalunya no hagi assumit la sobirania nacional. Una vegada assumida la sobirania per part del Parlament, si es considera convenient, els representants dels municipis podran formar part de la representació catalana en les negociacions internacionals.

 10. Demanar l’empara al Govern de Generalitat i al Parlament  de Catalunya, així com a les institucions internacionals, davant dels possibles i previsibles obstacles i impediments que pugui provocar l’Estat espanyol, per poder mantenir i preservar la ‘Declaració de Sobirania del territori municipal’ i l’activitat dels seus càrrecs electes.

 11.  Des de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.

 12.  Fer arribar la present Declaració d’Independència a:

   l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, perquè difonguin i expandeixin aquesta Declaració d’Independència, i que estiguin al nostre costat en la defensa d’aquesta decisió presa per la majoria dels representants del Ple, elegits democràticament pel poble de Sant Esteve de Palautordera.

 –  l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, per tal que ho comuniquin als seus municipis adherits.

 –  el President de la Generalitat de Catalunya, 

 –  la Presidenta del Parlament de Catalunya, demanant-li que la faci arribar a tots els que integren el parlament de Catalunya,

 –  el President de la Comissió Europea, senyor José Manuel Durão Barroso;

 –  el President del Parlament Europeu, senyor Martin Schulz

 

27 de setembre de 2012