Vilafranca: La CUP en defensa de la Iniciativa Legislativa Popular «Televisió sense Fronteres»

Nacional

La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei “Televisió sense Fronteres” va a presentar a la Mesa del Congrés una proposta de […]La

Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei

“Televisió sense Fronteres” va a presentar a la Mesa del Congrés una

proposta de llei amb aquest nom que té com a objecte garantir la

recepció directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques

realitzades totalment o majoritàriament en les llengües incloses en

l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o

Minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals

comparteixen llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant, a fi

d’afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació de les dites

llengües.


Una vegada més, l'Estat incompleix el propi mandat

de la Constitució Espanyola que estableix en l’article 3 un principi de

protecció del pluralisme lingüístic, el qual conté un mandat dirigit al

conjunt dels poders públics de l’Estat d’especial respecte i protecció

de les distintes llengüesi modalitats lingüístiques que conformen el

patrimoni cultural comú. Concretament, l’article 20, apartat tercer,

del text constitucional exigeix que en l’accés dels grups socials i

polítics més significatius als mitjans de comunicació dependents dels

ens públics es respecti el pluralisme de la societat i de les diverses

llengües de l’Estat. Aquesta última previsió posa de manifest la

singular rellevància dels mitjans de comunicació audiovisual a l’hora

de promoure i difondre el plurilingüisme.

Un altre fet normatiu

rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001 per part de

l’Estat espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o

Minoritàries, la qual estableix obligacions específiques de protecció

d’aquestes llengües en l’àmbit dels mitjans de comunicació. L’article

11 de la Carta, que estableix les obligacions de les Parts respecte

dels “Mitjans de comunicació”, disposa en l’apartat segon que:


“Les

parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les

emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua

usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o

minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i

de televisió dels països veïns en aquesta llengua.”

Segons

han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís

comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures

positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa de les

emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una

llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima.

És

per tot això que des de la CUP donem suport a aquesta iniciativa i

presentem una moció de suport a la mateixa per part de l'Ajuntament de

Vilafranca, perquè aquest, animi a tots els vilafranquins i

vilafranquines a recolzar mitjançant la seua signatura, l’esmentada

iniciativa legislativa popular.


Des

de la CUP també fem una recollida de firmes, al Cep el local de la CUP

per recolzar la Iniciativa Legislativa Popular “Televisió sense

Fronteres”.

23 de setembre de 2009