Vilafranca: La Cup presenta l’eix de Democràcia Participativa del programa municipal

En la mateixa roda de premsa de presentació, també es va presentar el número 6 de la llista electoral, Jordi Sàlvia. En Jordi Salvia, ocupara […]En la mateixa roda de premsa de presentació, també es va presentar el número 6 de la llista electoral, Jordi Sàlvia. En

Jordi Salvia, ocupara el sisè lloc de la llista electoral de la Candidatura

d'Unitat Popular
. Militant de l'esquerra independentista des de mitjans dels

anys 90, va ocupar el segon lloc de la llista a les eleccions del 2003, darrera

d'Otger Amatller. Te 27 anys i treballa en el 

ram de l'hostaleria. Com a militant de la CUP ha estat membre de la

Permanent de la Candidatura, i representat al Consell d'Administració de Radio

i Televisió Vilafranca, al Consell per la Convivència i membre de la Comissió

paritària pro Vegueria Penedès.


 


Presentació dels eixos centrals del Programa

Participatiu de la CUP:DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I MUNICIPALITZACIÓ


 


La democràcia

participativa és un dels eixos programàtics bàsics de la Candidatura d’Unitat

Popular de Vilafranca del Penedès
, ja que entenem que la població

ha de disposar dels mecanismes de participació directe per tal d’exercir els

seus drets com a ciutadans/es i com a poble.


            Des de la CUP hem treballat,

treballem i treballarem per a potenciar la participació de la ciutadania en les

decisions i en la gestió municipal.
Així ho hem

demostrat en les diferents iniciatives que hem dut a terme al llarg d’aquesta

legislatura, tant al Ple municipal (en forma de mocions) com al carrer (en la

recollida de signatures de diferents reivindicacions populars). En un primer

moment vam aconseguir la modificació del ROM de Vilafranca, per tal de

facilitar l’entrada de la veu de la ciutadania als plens municipals, i més

recentment  hem treballat en la campanya

“Zones blaves, municipalització!” amb l’objectiu que l’Ajuntament realitzés un

referèndum consultiu (tal i com està establert en el ROM) per decidir qui ha de

gestionar les zones blaves. La negativa a la realització del referèndum, així

com la falta de voluntat per tirar endavant els pressupostos participatius

(proposta que hem defensat any rere any)
constata que, més enllà dels esforços dedicats per part de la CUP per a

potenciar la democràcia participativa,

aquesta requereix per sobre de tot,

de voluntat política per part de qui

governa i especialment per part de l’alcalde
. Una voluntat política

d’obrir-se a la població, de confiança en la gestió col·lectiva i de màxima

transparència. Una voluntat d’obrir espais de poder per a la població, que de

moment no ha mostrat l’equip de govern, que s’autodefineix d’esquerres i

progressistes, més enllà d’algunes consultes ciutadanes sobre aspectes

superficials de la via urbana.


 


Des de la CUP entenem que la participació

ciutadana respon a l’exercici de la sobirania popular, per tant, el ciutadà no

és aquell qui vota cada 4 anys, sinó aquell corresponsable amb la gestió diària

de la vila, del territori i de les pròpies persones. La democràcia participativa s’anteposa, doncs, a la democràcia

representativa, amb voluntat de gestionar el municipi des de la població i per

a la població.


 


Tot això, implica una revalorització de

l’àrea de participació ciutadana, que ha de deixar de ser un departament

testimonial de l’administració municipal per a convertir-se en una àrea

estratègica, capaç de vehicular les demandes de la població i assegurar una

correcta circulació de la informació municipal a tots els nivells. És precís

iniciar processos reals de descentralització administrativa, política i de

recursos per tal d’apropar les decisions als ciutadans i possibilitar la seva participació

de forma efectiva. És doncs, objectiu de

la CUP, fomentar el debat públic, la decisió col·lectiva, i que aquestes

decisions es portin a la pràctica
.


 


            Per aconseguir la

viabilitat i l’autenticitat de la participació ciutadana a la nostra Vila i amb

l’objectiu de crear espais de participació popular directa, plantegem des de la

CUP un seguit de propostes:


 


1.     

Nova modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal), per

tal de posar al servei de la població més instruments de participació popular i

per tal de descentralitzar la vida política i administrativa. Aplicació de les

mesures de participació ciutadana existents en l’actual ROM, com la

convocatòria de consultes populars.


 


2.     

Modificació dels estatuts dels actuals

Consells Municipals


i creació de nous Consells Municipals per a totes les àrees de treball, per tal

de facilitar la participació directa d’entitats i ciutadans/es de la Vila

representatius del teixit associatiu del municipi de Vilafranca, com a

mecanisme de control democràtic de l’acció municipal, i amb capacitat

resolutòria i de gestió. De manera que

passin de ser simples consultors a esdevenir protagonistes de l’acció de govern
.


 


3.     

Potenciar les AAVV i diferents entitats de

la Vila
, com a font

de riquesa democràtica i de participació ciutadana, amb la capacitat de gestió

de la vida municipal.


 


4.     

Creació d’una Comissió Popular pel

Pressupost Participatiu
, integrat per ciutadans/es i entitats per tal de donar dret a la

participació directa en la gestió municipal.


 


5.     

Potenciar la corresponsabilització en la

gestió d’equipaments i programes municipals
. La gestió dels serveis públics no han de

quedar en mans d’empreses privades, sinó que s’ha de garantir el seu

funcionament a través de convenis amb les diferents entitats i agents de la

Vila, convertint-los en protagonistes directes de la seva pròpia acció.


 


6.     

Potenciar l’autogestió i

autoorganització del teixit associatiu i festiu de la Vila.


 


 


Pressupostos

participatius


 


Des de la CUP volem que s’iniciï a la nostra Vila la

discussió i execució dels Pressupostos Participatius, amb caràcter decisori i

no merament consultiu. Creiem que, la

realització i creació d’uns pressupostos participatius és un element necessari

perquè la població de Vilafranca pugui decidir sobre la gestió del seu propi

futur
, decidint quines han de ser les prioritats en inversions i superant

l’actual abisme existent entre la ciutadania i les institucions de govern

municipal.


 


Al llarg d’aquesta legislatura i com ja hem denunciat

reiteradament afirmem que:


 


1.     

L’equip de govern no ha complert amb la

seva paraula de mirar d’estudiar les possibilitats de tirar endavant uns

pressupostos participatius (tal i com van afirmar en el Ple del mes de desembre

de 2004).


 


2.     

L’equip de govern continua amb una gestió

oculta dels pressupostos municipals (donant a l’oposició els pressupostos dies

abans de la seva aprovació, amb la qual cosa dificulta el seu estudi i la

presentació d’esmenes).


 


3.     

L’equip de govern continua sense mostrar

una gestió transparent i informativa dels pressupostos municipals (moltes de

les partides no es troben desglossades).


 


 


Pla estratègic: un instrument de coordinació i de participació col·lectiva


 


            Un

pla estratègic és concebut com l’exercici de construir conjuntament, entre tots

els agents implicats en la Vila, un document amb uns objectius generals i uns

projectes específics. Entenent la necessitat de planificar i actuar amb una

visió de conjunt, per afrontar el futur de Vilafranca el pla estratègic tindria

com a objectiu mirar endavant i reproposar una idea col·lectiva de Vilafranca

actualitzada i projectada a l’horitzó.


 


            Entenem

per planificació estratègica l’activitat de concebre col·lectivament, amb el

consens dels representants de l’Administració pública, els agents urbans i la

societat civil, el futur desitjable per a la Vila, així com de definir-ne les

tècniques, els projectes i els recursos necessaris per acomplir aquest

objectiu.


 


            El Pla Estratègic de la Vila ha de

garantir la cohesió
social dels ciutadans, intensificant la cultura participativa de la Vila i creant els espais que

esdevinguin
necessaris per fer realitat aquesta participació.


 


 


Estructura de l'ens

municipal: l’administració i els serveis municipals al servei del poble


 


            Juntament

amb la promoció de la participació ciutadana, l’Ajuntament de Vilafranca s’ha

de dotar com a institució oberta a la seva població i eficaç en la gestió dels

serveis municipals. L’Ajuntament s’ha de convertir en un instrument al servei

de tota la població de Vilafranca i per això, els serveis municipals s’han de gestionar amb caràcter públic i no

privat.
Actualment molts del serveis municipals es troben gestionats per

empreses privades amb ànim de lucre (aparcaments, zones blaves, equipaments

públics municipals…), la qual cosa repercuteix negativament sobre els

treballadors/es del servei i en els usuaris/es de Vilafranca.


 


            És

per això, que des de la CUP proposem un seguit de mesures per tal de fer viable

un nou funcionament administratiu i dels serveis municipals encaminades a

definir una administració transparent, àgil, eficaç i democràtica:


 


1.     

Crear

i fomentar mecanismes de gestió municipal oberts i transparents.


 


2.     

Mesures

de promoció de la democràcia participativa des de la corresponsabilització amb

la població en la definició i gestió de projectes (per exemple un Pla

Estratègic Municipal).


 


3.     

El

manteniment i desenvolupament dels serveis de titularitat pública amb la

implicació directa dels ciutadans i ciutadanes en la seva planificació i

gestió.


 


4.     

Realitzar

polítiques de contractació de personal transparent i evitant qualsevol forma de

precarietat laboral.


 


5.     

Desenvolupar

una política d’hisenda municipal basada en l’assoliment d’una justícia social

per a tots i totes les ciutadanes.


 


6.     

Garantir

la plena catalanització de l’administració, per tal que el conjunt de la

població  de Vilafranca tingui accés a

l’ús de la nostra llengua: el català.


 


7.     

Enfortiment

dels papers de les entitats, associacions i col·lectius, potenciant

l’autoorganitzió i autogestió dels mateixos.


 


8.     

Assegurar

la defensa per part de l’Ajuntament de les expressions de la voluntat popular

de la població de Vilafranca: en defensa de la Vila, la cultura catalana i la

identitat local, del Penedès i dels Països Catalans.


 


Cal apostar doncs, per a una democràcia participativa, per a reactivar

l’actual democràcia de baixa intensitat que patim i per il·lusionar a la

població en la tasca comuna de construir la nova Vila entre totes i tots.

12 d'abril de 2007