Vilafranca del Penedès: Presenta el programa d’Urbanisme

Nacional

Actualment s’està desenvolupant el Pla General aprovat l’any 2003. Des de la CUP de Vilafranca   ja vàrem dir en el seu moment que aquest […]Actualment s’està desenvolupant el Pla General aprovat l’any 2003.

Des de la CUP de Vilafranca   ja vàrem dir en el seu moment que aquest pla provocaria un creixement desmesurat i anti-natural, com així ha estat.

En aquests quatre anys s’ha edificat molt i ràpidament, de manera que no hem pogut absorbir la demanda de serveis de la nova població, provocant un clar deteriorament i saturació dels serveis que rebem.

D’altra banda, aquest pla, s’ha desenvolupat consumint sol agrícola i/o forestal, en comptes de desenvolupar les actuacions previstes a dintre de la Vila, cosa que també ens permetria rehabilitat zones del centre.

Des de la CUP estem convençuts que l’urbanisme no ha d’estar en contradicció amb el territori i mediambient i per tant en el nostre programa polític per a les eleccions municipals del 2007 proposem:

1. ORDENACIÓ URBANÍSTICA

La Candidatura d’Unitat Popular vol desenvolupar un Urbanisme que no sigui agressiu amb el Medi Ambient, que tan un com l’altre puguin conviure pacíficament.

Un desenvolupament urbanístic no ha de ser sinònim de destrucció del territori, nosaltres proposem un desenvolupament oposat al que s’ha anat realitzant en aquesta legislatura, en aquests quatre últims anys hem tingut creixement expansionista on la destrucció del nostre territori agrícola i del nostre paisatge ha estat importantíssim. S’han prioritzat les actuacions a la perifèria en zones agrícoles i forestals.

Nosaltres impulsarem un creixement compacte, un creixement que no impliqui malgastar més sòl agrícola i/o forestal. En el Pla General hi ha més de 30 actuacions previstes dins del casc urbà ja construït, on es preveuen diversos milers de nous habitatges, d’aquestes actuacions no se n’ha desenvolupat quasi cap. Per nosaltres aquestes actuacions són la prioritat a l’hora d’organitzar el creixement de Vilafranca.

Un creixement compacte ens permet acomplir totes les demandes que genera l’urbanisme sense agredir el nostre territori natural.

Ens permet absorbir totes les demandes de creixement degut a les actuacions previstes al Pla General

Actuar dins del casc urbà ja construït té una segona missió, la de regenerar la zona on s’actua, la de rehabilitar el barri. Ja que s’actua en zones degradades, abandonades o que actualment són zones amb activitats industrials molestes per la resta de veïns.

Ens permet complir criteris d’eficiència energètica, ja que totes les infraestructures necessàries (llum, gas, aigua,….) ja estan construïdes i per tant ens podem beneficiar d’elles, si creem un barri nou com la Girada totes les infraestructures s’han de crear de nou, i s’amplia el malbaratament energètic.

Ens permet preservar el nostre entorn natural i mantenir el nostre paisatge

2. MOBILITAT SOSTENIBLE

Una de les altres avantatges d’un creixement compacte és la de poder potenciar una mobilitat sostenible, o sigui aquella mobilitat on els desplaçaments es realitzen amb transports alternatius al vehicle privat.

Es evident que si tenim un creixement expansiu i la Vila creix en superfície, dificultarà que els desplaçaments que s’hagin de produir pel seu interior es puguin realitzar a peu o amb bicicleta.

Per això seguirem insistint durant la següent legislatura amb la potenciació de la mobilitat sostenible, principalment amb els desplaçaments amb bicicleta, a peu i amb transport públic.

Els criteris que guiaran aquesta potenciació seran:

Afavorir el transport alternatiu, proposant esquemes per recuperar espais de vehicles privats per al transport públic i per als vianants i bicicletes.

Evitar proposar aparcaments centrals concentrats i afavorir els estacionaments a la perifèria.

Garantir espais adequats per als vianants i reconèixer els seus drets com a principals usuaris de la via pública.

Facilitar els desplaçaments amb bicicleta. Per això cal garantir un espai segur, còmode i directe per al ciclista.

Limitar l’accés de l’automòbil en les zones més sensibles de la ciutat, com el centre vila.

Garantir els espais mínims d’aparcament propers al centre urbà i evitar que l’aparcament de vehicles en els vials del centre urbà esdevingui un obstacle per a la resta de modes de transport, especialment per a vianants i bicicletes.

Millorar la qualitat del servei als ciutadans, fent especialment atractiu el transport públic en termes de comoditat, accessibilitat, freqüència i fiabilitat horària.

Promoure acords amb els empresaris i els treballadors per fomentar l’ús del transport col·lectiu per als desplaçaments entre el lloc de residència i els centres de treball.

Promoure la sensibilització dels ciutadans per afavorir l’ús del transport públic i racionalitzar la utilització del cotxe.

Recuperar els camins rurals i les carrerades per al foment del transport no contaminant (bicicletes, cavall, excursions a peu, etc.) entre els diferents municipis veïns de Vilafranca.

3 HABITATGE

Una de les preocupacions més grans dels vilafranquins i vilafranquines és l’accés a un habitatge digne. Des de la CUP volem garantir aquest accés, i la única manera de garantir que tothom que vulgui tingui la possibilitat d’accedir a un habitatge digne i de preu moderat, és a través de l’habitatge de protecció oficial.

Durant l’últim any, el governants vilafranquins s’han omplert la boca presumint de la gran quantitat de pisos protegits que han construït, però la única cosa que han fet és complir la llei. Ja que la Llei d’Urbanisme obliga que en els nous sectors de construcció (com la Girada II, el moli d’en Rovira SUD,….) el 20% de l’habitatge que es construeixi sigui habitatge protegit. Per tant si s’ha construït bastants habitatges protegits vol dir que se n’han construït 4 vegades més d’habitatges de preu lliure, la qual cosa provoca que no es cobreixi la demanda d’habitatge protegit i que els preus segueixin pujant.

Nosaltres no volem prometre centenars de nous habitatges protegits, no volem fer demagògia amb aquest delicat tema, nosaltres el que farem és que en tots els nous sectors de construcció que es realitzin aquest 20% augmenti de forma espectacular. Volem arribar a una proporció que rodegi el 50% d’habitatge protegit i el 50% d’habitatge de preu lliure. D’aquesta manera aconseguirem un doble objectiu, absorbir la demanda, i crear tot un sector d’habitatge de preu moderat que SI que serà una competència real de l’habitatge de preu lliure, d’aquesta manera si la bossa d’habitatge protegit és prou gran, servirà d’element de pressió perquè el preu general de l’habitatge no es dispari i fins i tot baixi.

Per poder augmentar aquesta proporció d’habitatge protegit fins aproximadament al 50% del nou habitatge que es realitzi, tenim diversos sistemes que la pròpia llei d’Urbanisme ens facilita, com la memòria social, i nosaltres crearem el PLA LOCAL D’HABITATGE que estudiï les realitats i les necessitats d’habitatge a Vilafranca. Aquest Pla farà un retrat de les demandes i necessitats a les diferents zones de Vilafranca. Com que és evident que la demanda d’habitatge protegit és molt superior a l’oferta, a través d’aquest Pla podrem modificar les proporcions mínimes (20%) i augmentar-les fins a la quantitat que l’estudi determini

25 de maig de 2007