Mataró: Cal una política cultural participativa, engrescadora i arrelada al territori

La CUP de Mataró ha fet una visita comentada a l'exposició del Pla d'Equipaments Culturals, pagada pel Patronat Municipal de Cultura. Durant la visita, la […]La CUP de Mataró ha fet una visita comentada a l'exposició del

Pla d'Equipaments Culturals, pagada pel Patronat Municipal de Cultura.

Durant la visita, la Carme Polvillo, en Juli Cuéllar i en Jordi Canal

han deixat en evidència les mancances de Mataró en l'àmbit cultural, i

han denunciat la finalitat propagandística i buida de contingut de

l'exposició institucional.


Conclusions de la visita de la CUP a l’exposició del Pla d’Equipaments Culturals de Mataró

1. No hi ha definida una política cultural clara que tingui en compte les necessitats culturals de la ciutadania

i per tant no es dóna cap resposta a les actuals necessitats culturals

que té Mataró (una ciutat amb 120.000 habitants i pujant).

Es parla d’equipaments, edificis, però no es parla del contingut, dels

projectes que es portaran a terme, de l’ ús i la utilització d’aquests

espais (que no deixen de ser parets buides si no les omplim).

Des de la CUP entenem que només quan s’han definit uns objectius, unes

línies de treball i una actuació a nivell cultural, llavors es poden

definir els equipaments (espais físics) on ubicar-hi les propostes. Mai

fer-ho al revés.

El Pla d’Equipaments va acompanyat d’un pla d’inversions (a 12 anys

vista) però no va acompanyat d’una partida pressupostària per

desenvolupar-hi les activitats que s’han de portar a terme. Si no hi ha

pressupost, què s’hi podrà fer?2. No hi ha una planificació estratègica
que respongui a unes prioritats clares.

Dóna la sensació que s’han anat improvisant les prioritats culturals aprofitant les oportunitats que s’han anat presentant.

Exemples: Can Palauet, Can Xalant, Nau Gaudí, Ca l’ Arenas….. són

espais on primer s’ha fet l’equipament i després s’han bastit de

contingut, amb el perjudici que causa (els espais no s’adapten al

contingut i/o el contingut s’ adapta a l’espai). Les coses no es fan

així de malament.

Necessitem equipaments del segle XXI.

3. No aporta línies d’ actuació engrescadores que promoguin el dret a l’accés a la cultura de tots els ciutadans.

Aquesta exposició fóra molt semblant a la que s’hagués pogut fer 4 anys

abans. No diu gran cosa i la feina feta en aquest mandat es força

deficient. Bona part del que s’explica, s'hauria pogut explicar fa 4 anys. El

Patronat Municipal de Cultura i el govern municipal no han fet els

deures.4. No hi ha una planificació i ordenació d’ aquests equipaments en el

territori
. No estan repartits d’una manera justa. Tots els barris tenen

mancances greus d’equipaments (de tot tipus ) i aquest pla no

soluciona aquest greu problema. Parla d’una “zona d’activitat cultural

intensiva” que va des del parc central al front de mar, causant un

greuge a la resta de la ciutat.

5. Manca un procés participatiu entre els diferents agents. Aquest Pla no està consensuat ni pels col·lectius que treballen en

temes culturals, ni per les forces polítiques (a excepció del govern).

El Consell de Cultura (com tots els consells) no funciona com a

veritable lloc de reflexió i consens. És només un òrgan informatiu on

es legitimen les propostes dels polítics governants i res més. Tu pots

dir el que vulguis que ells faran el que voldran. La participació és nul·la.

Aquesta política cultural ha de ser debatuda i consensuada tant pels

agents polítics com pels agents socials. Es necessària la participació

de la ciutadania per prioritzar les mancances existents i poder donar

una desposta adequada.6. És totalment electoralista
. Propaganda pura i dura, per no dir res de nou.


El desplegament propagandístic és abusiu:

– 7 murals

– 20 banderoles

– exposició (projecció d’imatges i un catàleg)

– targetons…


…21.000 euros de diner públic gastats en propaganta electoral partidistta.


 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP)


Mataró, 15 de febrer de 2007

16 de febrer de 2007