Mataró declara el seu terme lliure de cultius transgènics

A la tercera ha anat la vençuda. El Ple de l'Ajuntament de Mataró del 8 de novembre del 2007 ha aprovat una moció conjunta dels […]

A la tercera ha anat la vençuda. El Ple de l'Ajuntament de Mataró

del 8

de novembre del 2007 ha aprovat una moció conjunta dels grups

municipals on es declara la ciutat zona lliure de cultius transgènics.

La moció s'ha aprovat amb 23 vots favorables (CUP, ICV, ERC, CiU i

PSC-PSOE) i amb 4 abstencions (PP), que només han votat afirmativament

al punt 4 dels acords.


Moció declarant Mataró zona lliure de transgènics 54.50 Kb


En

un primer intent, la CUP havia presentat la proposta de resoució al Ple

del mes de juliol del 2007. En aquella ocasió, els partits del govern

(PSC, ICV i ERC) van presentar una contraproposta que desvirtuava la

moció, ja que parlava de convivència entre cultius transgènics i

cultius tradicionals i ecològics. El regidor de la CUP, Xevi

Safont-Tria
, va optar per retirar la proposta per intentar trobar el

consens amb la resta de grups.


El segon intent va ser en el Ple

del mes d'octubre. Aquest cop, després d'algunes sessions de treball,

es portava una proposta consensuada entre tots els grups, excepte el

PP. En el mateix ple el partit espanyolista va demanar que, un cop més

no se sotmetés la propsota a votació, ja que manifestaven la seva

voluntat d'afegir-se al consens, que preveien "difícil". Finalment, el

PP no s'ha volgut afegir a la declaració de Mataró zona lliure de

transgènics.

En nom de tots els grups municipals el

regidor Xavier Safont-Tria ha presentat la moció, tot

explicant que és capdavantera a nivell europeu perquè beneficia el

consumidor i relaciona salut amb consum. L'ha valorat com una acció

positiva per a l’agricultura mataronina, que és bàsicament familiar i

es contradiu amb l’agricultura extensiva i industrial que fomenten els

cultius transgènics.


En el debat sobre la moció el regidor del PP sr. Ferrando ha exposat,

d'una forma que ha deixat perplexos els regidors que l'escoltaven, que

“es un tema muy importante en la sociedad” però considera que el text

aprovat és una proposta de màxims i molt "ideologitzada".

Safont-Tria ha lamentat la postura del PP i la forma com l’ha exposada

el sr. Ferrando, que ha dexiat perplexos tots els regidors de la sala,

al qual comenta que “el primo d’en Rajoy” potser no els ha assessorat

correctament sobre el tema.


El text aprovat és el següent:


MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE  DECLARAR MATARÓ ZONA LLIURE DE TRANSGÈNICS

A Catalunya hi ha més de 19.000 hectàrees de cultiu de blat de moro

transgènic. L’any 2006 el blat de moro transgènic representa el 55% de

la producció total. L’any 2003 era només un 13%. A tot Europa se’n

conreen, en petites explotacions, no més enllà de 7.000 hectàrees.

Catalunya és, després d'Aragó, la comunitat autònoma amb més hectàrees

de transgènics a Europa (un 40% de la producció total).

A Catalunya ja no hi ha ni un sol cultiu de panís ecològic ja que tots han quedat contaminats pels cultius de panís transgènic.

Els transgènics s’han autoritzat de facto sense que els estudis sobre

la seva innocuïtat o sobre la seva perillositat hagin estat acabats.

S’hauria d’imposar, doncs, aplicar el principi de precaució.

En aquesta línia de precaució s’està creant a nivell europeu una Xarxa

de Regions Lliures d’OMG
. Actualment 78 regions europees, 86

províncies, i més de 3.400 municipis ja s’han declarat lliures. La

Toscana italiana va ser la primera a redactar una llei prohibint els

OMG l’any 1999. A França, la campanya s’ha realitzat a nivell de

municipis (més de 1.250 declarats lliures) i de regions (15 de les 21

regions franceses han fet declaracions en aquest sentit) i totes les

regions de Grècia (54) s’han declarat lliures de Transgènics.

A l’Estat Espanyol Astúries, Euskadi i Menorca s’han declarat zones lliures de Transgènics

Vint regions europees han signat la “Carta de Regions i d’autoritats

locals d’Europa sobre la coexistència entre OMG i els conreus

tradicionals i biològics”, entre les que hi destaquen el País Basc, la

Bretanya, País de Gales, Salzburg, La Toscana, La Sardenya. Aquesta

carta considera insuficients les recomanacions de la UE per evitar la

possible contaminació i s’afirma que aquestes recomanacions no

garanteixen que el dret a estar lliure de transgènics sigui real.

El Manifest de Berlín per a les regions lliures d’OMG els van

signar el 2005 per ONG’s, partits polítics, governs locals,

organitzacions agràries i de consumidors i col·lectius ecologistes.

D’altra banda el Parlament Europeu va votar el 30 de març d’enguany a favor d’una Agricultura Ecològica lliure de transgènics.

A Catalunya, l’Assemblea Pagesa amb el suport de Plataforma Rural,

Xarxa Agroecològica-17 d’abril, Federació Catalana d’ONG’s per al

Desenvolupament
, l’Observatori del Deute en la Globalització i Àgora

Nord-Sud
, han realitzat el “Manifest contra la Llei de coexistència de

cultius transgènics i altres formes de producció agrària”.

Finalment, a casa nostra s’ha signat el Manifest de Fraga que recolzen

18 entitats entre les que destaca l’Assemblea Pagesa de Catalunya,

Ecologistes en Acció, el SERÀ de la Universitat de Lleida o el GEPEC.

Per tot això, apel·lant al principi de precaució que ha de guiar les decisions polítiques.

Perquè l’ agroecologia és una estratègia productiva i una forma de vida

clau per afrontar la crisi agrària i rural i a l’hora per garantir la

seguretat alimentària.

Perquè el cultiu de varietats modificades genèticament són un pas

irreversible cap a la privatització de la vida i la dependència de la

pagesia respecte de les multinacionals del sector, i els casos de

contaminació creuada han demostrat que la coexistència no és possible.

Els grups municipals sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents acords:

1. Declarar el municipi de Mataró Zona Lliure de Transgènics, definint

entre l’Ajuntament i els col·lectius afectats un protocol d’actuació

per garantir les bones pràctiques en el conreu, donar informació i

estendre la sensibilització ciutadana sobre el tema.

2. Demanar al Govern de la Generalitat que declari Catalunya Zona Lliure de Transgènics.

3. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que l’agroecologia i

l’agricultura ecològica siguin declarades com a pràctiques d’interès

públic i se’n prioritzi el seu desenvolupament.

4. Elevar al Parlament Europeu i a l’Agència Europea de Seguretat

Alimentària
(AESA) una carta en la que manifestem “Que l’Ajuntament de

Mataró reunit en Ple i per unanimitat, davant la preocupació creixent

entre els seus ciutadans per la seguretat en els aliments i en la

protecció del medi ambient sol·licita a aquestes institucions que

extremin les mesures de control i salvaguarda de la salut pública i del

medi ambient que els OMG puguin causar tant directament com en els seus

efectes sistèmics al combinar- se amb els plaguicides. “

5. Donar compte dels presents acords en el si dels consells de Salut i de Medi Ambient.

Mataró a 5 de novembre de 2007


 


NOTÍCIES DE PREMSA:


• El Punt: Mataró es declara municipi lliure de conreus modificats genèticament


• capgros.cat: Mataró es declara ciutat lliure de transgènics

11 de novembre de 2007