PR 5 PER UN MODEL INDUSTRIAL PROPI

Nacional

Proposta de resolució presentada per la CUP-NCG al Debat de Política General del 2021


En el marc del debat del nou Pacte Nacional per a la Indústria, cal establir una estratègia de política industrial, a llarg, mig i curt termini. Aquesta estratègia ha de tenir en compte, entre d’altres qüestions, que:

 • Cal augmentar la resiliència de l’economia catalana, tot reduint la seva fragilitat i dependència, 
 • Cal augmentar, en termes absoluts i relatius, els sectors intensius en treball ben pagat i poc intensius en recursos naturals,
 • Cal desenvolupar els mecanismes perquè quan hi ha un situació de crisi productiva i/o manca de liquiditat financera, l’Administració garanteixi l’acompanyament de les empreses per evitar que cap empresa viable perdi un sol lloc de treball per qüestions conjunturals o manca de liquiditat provocada per altres empreses, o bé per la manca de voluntat de la banca per poder accedir al crèdit,
 • Cal establir mecanismes de control del sector públic sobre el teixit productiu, fent una política industrial activa i orientada.

Per això, el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:

 1. Fer, en el termini de 3 mesos, les modificacions necessàries d’Avançsa per
 2. Augmentar la seva participació pública en empreses estratègiques viables, que serveixi per garantir que no es deslocalitzen aquestes empreses i així garantir llocs de feina;
 3. Vincular les ajudes públiques a empreses de sectors estratègics a la participació pública en aquestes;
 4. Planificar i executar la creació de noves empreses en aquells àmbits del sector industrial, del transport i la logística que siguin considerats estratègics per la reindustrialització sostenible del país.
 5. En el termini de 60 dies, crear un fons de reconversió industrial i de foment del cooperativisme. Aquest fons ha de tenir com a objectiu orientar i facilitar la transformació en cooperatives d’aquelles empreses viables, especialment les estratègiques, que estan anunciant un tancament empresarial, per tal que les treballadores i treballadors rebin l’assessorament i les facilitats tècniques i econòmiques per continuar amb l’activitat. Aquest fons ha d’impulsar la reconversió de l’actual model industrial cap a un model basat en la innovació, l’economia ecològica i ha d’afavorir els models democràtics de gestió i accés a la riquesa.
 6. Revisar, en el termini d’un mes, els projectes seleccionats com a “emblemàtics” dels Fons Europeus Next Generation EU per tal de garantir-ne el màxim retorn públic, social i ambiental​ i la seva correspondència amb un model industrial sostenible, ecològic i resilient.
 7. Destinar els recursos públics, humans i econòmics, de la Generalitat per a la gestió de projectes finançats amb Fons Europeus Next Generation EU per tal que aquests impliquin una transformació ecosocial, i enfortir serveis públics, petita i mitjana empresa i l’economia social i solidària.
29 de setembre de 2021