PR4 PER LA REDISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA

Proposta de resolució presentada per la CUP-NCG al Debat de Política General del 2021


1. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a: 

  • Iniciar el 2022 una prova pilot de la Renda Bàsica Universal que estableixi una mostra suficient amb un ingrés equivalent al llindar de la pobresa establert a l’Idescat i garantir-ne tots els recursos necessaris per una durada de dos anys.
  • Iniciar els canvis legislatius necessaris per tal d’implementar la Renda Bàsica Universal a partir del 2025 de manera incondicional a tota la població resident a Catalunya. Aquests canvis legislatius han d’anar acompanyats de la regulació d’una renda màxima.

2. El Parlament de Catalunya insta el govern a presentar una modificació de la regulació de la fiscalitat mitjançant la pròxima llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que, com a mínim, contempli les següents modificacions:

  • De l’impost sobre la renda per a les persones físiques (IRPF), per tal de fer-lo més progressiu. Aquest canvi establirà nous trams, com a mínim un de 60.000 a 90.000€, i modificarà els ja existents i llurs límits per la banda superior, també reduirà les deduccions existents.
  • De l’impost de patrimoni (IP). Aquesta modificació en reduirà el mínim exempt i modificarà els trams existents i llurs límits per la banda superior. També en reduirà les deduccions existents.  
  • Del Tribut sobre el Joc i l’Impost als Casinos, amb especial atenció a la tributació en casinos i complexes lúdico-turístics o hotelers que disposen de diferents tipus o espais per al Joc.

3. El Parlament de Catalunya insta el govern a presentar en el termini de 60 dies un projecte de llei de creació de l’impost sobre les grans fortunes

29 de setembre de 2021